Folkehelse i Namsskogan kommune

 

"Vår viktigste oppgave er å legge til rette for god livskvalitet for alle i Namsskogan."

Folkehelse og folkehelsearbeid

Hva ligger i disse begrepene?
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i en befolkning. Begrepet tar også opp i seg økonomiske, fysiske, psykiske og miljømessige forhold som påvirker helsetilstanden. Folkehelse handler kort sagt om hvordan det står til i befolkningen, eller grupper av befolkningen.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker helsen. Gode oppvekstsvilkår, fritidsaktiviteter, mestring og tilhørighet for barn, er eksempler på faktorer som påvirker helsen fra tidlig alder.

Folkehelse i kommunene (FHI)

En folkehelseprofil er et fire siders dokument som gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen eller fylket. Profilen skal være en hjelp til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.

Folkehelseprofilen 2021 ~ Namsskogan kommune (PDF, 2 MB)

I Namsskogan kommune skal vi strekke oss mot god livskvalitet og god helse for alle innbyggerne i kommunen. Dette er sentrale mål i seg selv, men det er også samfunnets viktigste ressurs for videre vekst og velstandsutvikling, samt en grunnleggende investering for et bærekraftig samfunn.

Viktige lokalsamfunn
Befolkningens helse og livskvalitet skapes og utvikles i lokalsamfunnene der folk lever livene sine; hjemme, på jobb, i barnehage, på skolen, i lag og foreninger og i nærmiljøet. En god steds- og samfunnsutvikling bedrer innbyggernes levekår og gjør det enklere for folk å ta helsefremmende valg. Det styrker også innbyggernes evne og vilje til å ta vare på hverandre og samfunnet de er en del av. I vår kommune skal vi derfor jobbe målrettet for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale ulikheter i helse og levekår. Alle sektorer i kommunen er ansvarlig for å yte sin del av folkehelsearbeidet. Den som har virkemidler har ansvar, uavhengig av sektor. Ved å sette innbyggerne i sentrum skal alle få mulighet til å delta i samfunnet uavhengig av alder, kjønn, legning, sosial og kulturell bakgrunn og funksjonsevne.