Saker som er vedtatt eller er til høring

Det er ønskelig at foreldreråd og samarbeidsutvalg i barnehagen kommer med en uttalelse. I tillegg ( jfr forvaltningsloven) er det også også ønskelig at også andre kan uttale seg.
Fristen er satt til 18.03.

PLAN FOR 2022-2025
Formannskapets vedtak i sak 6/22:
Plan for oppvekstreformen 2022-25 i Namsskogan kommune legges ut til offentlig høring i 4 uker.
Planen tas opp til endelig vedtak i kommunestyret den 5. april

Namsskogan kommunestyre har i møte den 12.10.2021 i sak 79/2021 vedtatt «Utvidelse av Namstad steinbrudd», planID 20017002, og opphevet gjeldende plan for Namstad steinbrudd.

Til toppen