Deling av eiendom

Deling av eiendom er et søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven. Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av ny eiendom. Ved opprettelse av ny eiendom blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

To prosesser

  • Behandling av søknad om opprettelse av ny eiendom. Søknaden må avklares i forhold til gjeldende arealplan og om fradelingen tilfredsstiller en del andre krav til en nye eiendom. 
  • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses) etter at det er gitt en fradelingstillatelse vil det bli innkalt til en oppmålingsforretning. 

Dersom søknaden avviker fra reguleringsplanen må du også søke om reguleringsendring eller om dispensasjon.

Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

Lag et godt kart som beskriver eksisterende grenser og nye grenser. Kartet må være oppført med en målestokk samt at avstander og lengder er påført. Kommunekart kan brukes til å tegne inn nye grenser.

Nødvendige vedlegg til søknaden:

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid for delingssaker er inntil 12 uker fra søknaden er komplett.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.