Bevillingspolitikk 2020-2024

Retningslinjer og prinsipper for Namsskogan kommunes bevillingspolitikk 2020 - 2024
Vedtatt i kommunestyrets sak 25/20 den 12.05.2020

Søk om skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende

Søk om salgsbevilling

Søk om skjenkebevilling

Søknader må sendes senest 3 uker før et arrangement.

1. Innledning
Det påligger så vel bevillingsinnehavere og det offentlige et stort ansvar for å medvirke til at de samfunnsmessige og individuelle skadevirkninger begrenses i forhold til bruk av alkoholholdigdrikk, samtidig som at bevillingspolitikken er forutsigbar.
Lov om omsetning av alkoholholdig drikke mv. (Alkoholloven) sikter på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer. Det er viktig å se en helhetlig politikk innenfor dette området i forhold til annet forebyggende arbeid på tvers av ulike fagprofesjoner. Som en del av helheten
vedtas prinsipper og Retningslinjer for bevillingspolitikken i Namsskogan kommune, og disse vil være både Bevillingsinnehaveres og det offentliges regler i forhold til:
• Målsettinger innenfor bevillingspolitikken
• Tildeling av bevilling
• Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdigdrikk
• Sanksjonsreglement

Det er viktig at prinsipper og retningslinjer innen bevillingspolitikken er forankret i befolkningens oppfatning av hva som ansees å værefornuftig og at samfunnets generelle rettsoppfatninger ivaretatt.
Kommunen har et ansvar for at det gjennomføres tilstrekkelige kontroller og vil i samarbeid med andre offentlige og private instanser arbeider for følgendemålsettinger:
1. Å redusere det totale forbruket av alkohol
2. Å begrense skader og ulemper som har sin årsak i bruk av alkohol
3. Å drive rusforebyggende arbeid, både gjennom spredning av informasjon og ved direkte kontakt med utvalgte målgrupper
4. Å skape allmenne holdninger der illegalt konsum og formidling av alkohol til mindreårige ikke er akseptert.


2. Tildeling av bevilling
For å kunne selge eller skjenke alkoholholdig drikk kreves bevilling, i.h.t. Lov av 2. juni 1989 nr. 27om omsetning av alkoholholdige drikk mv. §§1-4ab. 1-7, og 8-9.
I alkoholloven § 1-6 vises det til at kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30.09 året etter at et nytt
kommunestyre tiltrer. Søknad om fornying skal være mottatt av kommunen innen 31.05. i søknadsåret.
I Namsskogan kommune settes en bevillingsperiode til 4 år etter alkoholloven § 1-6 første ledd, med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer.

Jfr §1-7 andre ledd står det følgende: Før kommunen avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene.
Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendig for å kunne ta stilling til kravene i §§ 1-7b og 1-7c er oppfylt.
Ved behandling av søknad om bevilling for enkeltanledning og lukket lag skal pkt. 3 i prinsipper og retningslinjer vedtatt av kommunestyret vurderes. Med lukket lag menes private selskaper.


Aldergrense for skjenkebevillingen enkeltanledning og lukket lag settes til 18 år.
Salg og skjenking av alkohol i gruppe 3 må ikke skje til personer under 20 års aldersgrense.
Slike søknader må være i hende hos bevillingsmyndigheten senest 3 uker før arrangementet


2.1. Salgsbevilling
Bevilling for salg av alkoholholdigdrikk over 2,5 og høyst 4,7volumprosent kan tildeles dagligvarebutikker med et visst vareutvalg. Ved eierskifte og fornyelse av salgsbevilling, er det et vilkår at tilbudet av dagligvarer ikke blir redusert i forhold til tidligere. Ved eierskifte/endringer i ledelsesstruktur, skal det gis beskjed til bevillingsmyndigheten.


2.2. Skjenkebevilling
Alkohollovens § 1-4a, bevillingsplikt, sier at skjenking av alkoholholdig drikk bare kan skje på grunnlag av bevilling etter alkoholloven.
Det er en forutsetning at skjenkestedet er tildelt serveringsbevilling.


2.3. Bevillingsgebyr
For bevilling til tilvirkning av alkoholholdig drikk skal det betales et årlig gebyr som beregnes på grunnlag av omsatt mengde av alkoholholdig drikk. Departementet kan gi forskrifter om beregning og innbetaling av gebyret, jr. alkoholloven § 7-1 og Forskrift til alkoholloven kapittel 6.
Namsskogan kommune beregner sine gebyrer på bakgrunn av foregående års omsetning, og bruker dermed foregående års gebyrsatser som grunnlag for satsene.
(Minstesatsen for året 2023 er på kr 6.100,- for skjenking og kr 1.960,- for salg.
Gebyr for enkeltanledning er på kr 1.250,- i 2024.  Arrangør skal sende omsetningsoppgave senest 14 dager etter arrangementet slik at endelig gebyr kan fastsettes. 
Gebyr enkeltanledninger belastes etter gjeldende gebyrsats i det aktuelle året.
Gebyr enkeltanledning for større arrangementer, som konserter etc, kan settes utfra omsatt mengde alkohol, eller ved minstegebyr for skjenking.
For gebyr for skjenkebevilling kreves disse inn i begynnelsen av året, da ingen kommer opp i minimumsgebyret.
Gebyr vedrørende salgsbevilling kreves inn etter innmeldt omsetning for foregående år.


2.4. Ambulerende skjenkebevilling
Det kan opprettes inntil 2 ambulerende skjenkebevillinger for all alkoholdig drikk, på samme dato, men som bare gjelder til sluttede selskaper, eller for en enkel bestemt anledning.
Det kreves et gebyr for ambulerendebevilling på den til tid gjeldende sats, pr. gang jfr. Forskrift til alkoholloven § 6-2. Ved bevilling over flere døgn, kreves et tillegg for hvert døgn ekstra.
Alt etter arrangementet størrelse.
De fleste skal søke om bevilling for enkeltanledning.
Uttalelse fra politiet vil bli innhentet.
Ved festarrangement så skal arrangør selv kontakte politi og få godkjenning til gjennomføring av arrangement. Det er kun vakter med kurs/opplæring som er godkjent ved større arrangement


3. Vilkår for salg og skjenking av alkoholholdig drikk
3.1 Alkohollovens krav til bevillingsinnehaveres, styrere og styreres stedfortredere praktiseres strengt.

3.2 Søknader om skjenkebevilling til nyetableringer behandles fortløpende.
Kommunestyret tildeler salgs- og skjenkebevillinger etter retningslinjer vedtatt av kommunestyret.

3.4 Bevillingsperioden er 4 år, og følger av valgperioden for kommunestyret med opphør senest 30.september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Søknadsfristen settes til 31. mai året etter nytt kommunestyre tiltrer.

3.5 Avgjørelsesmyndighet i saker om reaksjoner på overtredelse av alkoholloven, på
retningslinjer gitt i medhold av denne og på skjenking i strid med bevilling er delegert i
hht. Kommunens delegasjonsreglement.

3.6 Salgs– eller skjenke bevilling kan ikke tas i bruk før evt. fordringer fra skatte- og
avgiftsmyndigheter er brakt i orden. Salgs- og skjenkebevilling kan ikke tas i bruk før
skjenkestyrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven jf. Forskrift om
alkoholloven.
Salgs og skjenkestedet kan søke om fritak fra kravet om stedfortreder for, når det vil virke urimelig
bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Jfr § 1-7c i Lov om omsetning av
alkoholholdig drikk.

3.7 For skjenkebevilling kreves også at skjenkestedet har serveringsbevilling, og daglig leder må ha bestått etablererprøven.

3.8 Salgs og skjenkesteder skal sette seg godt inn i lovverket vedr bevillingstillatelsene, jfr.
Alkoholloven og alkohollovens forskrifter.

4. Skjenketider ved serveringssteder
I medhold av alkohollovens § 4-4 kan skjenking av alkoholholdige drikkevarer foregå til følgende tider i Namsskogan kommune:
4.1 Alkoholholdig drikke over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent (Øl og vin)
Kl.08.00til kl.01.00 søndag tom torsdag
Kl.08.00 til kl.02.30 fredag og lørdag, i mellomjula fra 26.12.– 01.01 og 16.mai.
Når denne ikke falles på bevegelig helligdag.

4.2 Alkoholholdig drikke som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent, (Brennevin)
Kl.13.00 til kl.01.00 søndag tom torsdag.
Kl.13.00 til kl.02.30 fredag og lørdag, mellomjula fra 26.12.– 01.01 og 16.mai.
Når denne ikke faller på bevegelig helligdag

4.3 For øvrig skal skjenketiden for alkoholholdig drikker følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at skjenkingen skal opphøre senest ½ time før stedet skal stenge. Det skal ikke i noe tilfelle skjenkes alkoholholdig drikk senere enn kl. 02.30.

5. Salgstider for alkoholholdig drikke med høyst 4,7 volumprosent (øl), fra forretning.
I medhold av Alkoholloven § 3-7 kan salg av alkoholholdig drikke med høyest 4, 7 volumprosent alkohol,(øl/rusbrus) fra forretning foregå til følgendetider:
• Kl.08.00 til kl. 20.00 mandag til og med fredag
• Kl.08.00 til kl.18.00. Dager før søn- og helligdager. Unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag.
• Salg og utlevering av alkoholholdig drikk skal ikke skje på søn- og helligdager.
Bevillingshaver forutsettes å gjøre kundene sine oppmerksomme på kommunens fastsatte retningslinjer ved oppslag for hvor lenge etter salgstidens slutt at betaling av de alkoholholdige drikkevarene kan skje.

6. Kontroll
Namsskogan kommune kjøper kontrolltjenester av ekstern firma for kontroll av salgs og skjenkesteder.

7. Sanksjonsreglement
Formålet med disse reaksjonsformene er:
• Kommunens fokus på ansvaret bevillingsinnehaverne har i forhold til salg og skjenking av alkoholholdige drikker.
• Forutsigbarhet ved overtredelse av ovennevnte for ansatte og virksomheten.
• Det er lagt vekt på at overtredelsens art står i forhold til lovens intensjon
• At reaksjonsformen ansees for å være overensstemmende med samfunnets generelle rettsoppfatning i forhold til brudd på lover og forskrifter.
Det skal særlig fokuseres på grove overtredelser og bevist handling som fører til overtredelse av lover og forskrifter. Disse er skjenking/ salg:
1. Til mindreårige
2. Til overstadig berusede personer
3. Utenfor vedtatte åpnings- skjenkings- og salgstider

Fra 1. januar 2016 innføres det strengere nasjonale krav til kommunens reaksjon ved brudd på alkoholloven gjennom prikketildeling. Kommunene vil da være forpliktet til å tildele salgs- og skjenkesteder et bestemt antall prikker ved regelbrudd. Formålet med ordningen er å bedre salgs- og skjenkestedenes etterlevelse av regelverket og forenkle saksbehandlingen av inndragningssaker i kommunen. Samtidig skal ordningen skape større grad av likhet og forutsigbarhet for bevillingshaverne, uavhengig av hvilken kommune de driver næringsvirksomhet i.

I forskrift til alkohollovens § 10-2 vises det til følgende:
Ved overtredelser som nevnt i § 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende.
Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.
Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven § 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven § 1-10 første ledd.

Følgende viser en oversikt over tildeling av prikker ved overtredelser jf. forskrift til alkoholloven § 10.3:
Følgende overtredelser fører til tildeling av åtte prikker:
  - salg, utlevering eller skjenking til person som er under 18 år
  - brudd på bistandsplikten
  - brudd på kravet om forsvarlig drift
 -  hindring av kommunal kontroll

Følgende overtredelser fører til tildeling av fire prikker:
 -  salg og utlevering til person som er åpenbart påvirket av rusmidler og skjenking til
person som er eller må antas å bli åpenbart påvirket av rusmidler
  - brudd på salgs-, utleverings- og skjenketidsbestemmelsene
  - skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 til person på 18 eller 19 år
 -  brudd på alderskravet til den som selger, utleverer eller skjenker alkoholholdig drikk

Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker:
 - det gis adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet
  - mangler ved bevillingshavers internkontroll
  - manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist
  - manglende betaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist
  - brudd på krav om styrer og stedfortreder
  - gjentatt narkotikaomsetning på skjenkestedet
  - gjentatt diskriminering
 

Følgende overtredelser fører til tildeling av én prikk:

  - brudd på kravet om alkoholfrie alternativer
  - brudd på regler om skjenkemengde
  - konsum av medbrakt alkoholholdig drikk
  - gjester medtar alkohol ut av lokalet
  - brudd på krav om plassering av alkoholholdig drikk på salgssted
  - brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
  - brudd på reklameforbudet
  - andre overtredelser som omfattes av alkoholloven

Dersom det foreligger helt spesielle og svært formildende omstendigheter, kan kommunen tildele færre prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3.

Dersom det foreligger svært skjerpende omstendigheter, kan kommunen tildele flere prikker for en overtredelse enn det som følger av § 10-3.

Kommunestyret kan ved svært skjerpende omstendigheter også øke lengden på inndragningen utover det som følger av § 10-2, i de alvorligste tilfellene for resten av bevillingsperioden.

Der det foreligger grunnlag for prikktildeling, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om tildeling av prikker, jf. forvaltningsloven § 16.

Kommunestyret fatter enkeltvedtak om tildeling av prikker.

Bevillingshaver skal i forbindelse med vedtaket orienteres om mulige konsekvenser ved ytterligere prikktildelinger. Vedtak etter annet ledd kan påklages etter forvaltningslovens regler. Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på senere vedtak om inndragning hvor tildelingen av prikker inngår som grunnlag.
 

Dersom tildeling av prikker danner grunnlag for inndragning, skal kommunen sende ut forhåndsvarsel om inndragning av bevillingen, jf. forvaltningsloven § 16. Kommunestyret fatter enkeltvedtak om inndragning av bevilling på grunnlag av tildeling av
prikker. Kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen fire uker etter vedtakelsesdato.