Innsyn og offentlighet

Du har generelt rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Namsskogan kommune skal praktisere åpenhet. Vi publiserer offentlig postjournal med dokumenter på Internett.

Saker etter 1. juni vil bli publisert i kommunens nye innsynsløsning. Søk i den nye postlista/møtekalenderen. 

Beskrivelse

Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i en lov. Selv om et dokument kan unntas offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet bør gjøres delvis eller helt kjent (merinnsyn/meroffentlighet). Etter loven gjelder retten all lagret informasjon, uten hensyn til hvilke medium som er benyttet for lagring. Namsskogan kommune praktiserer for øvrig merinnsyn/meroffentlighet.

Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

  • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
  • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon.
  • Dokumenter til/fra enheter i administrasjon som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder.

Målgruppe

Innsynsretten gjelder for alle.

Kriterier/vilkår

Det er ikke noe krav at den som krever innsyn må ha saklig interesse. Innsynskravet må imidlertid gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art.

Praktisk veiledning

En offentlig postjournal er en liste over inngående og utgående post til et offentlig organ. Her finner du oversikt over saken og dokumentet, navnet på avsender eller mottaker av dokumentet. En del kommuner ønsker å tilby enda mer åpenhet, ved at du også kan åpne dokumentet og lese det. Namsskogan kommune er blant dem som gjør dette.

NB! Vi minner om at også e-post sendt til kommunen i utgangspunktet vil legges ut på den offentlige postlisten.

Vi legger også ut offentlige møtepapirer. Det skjer normalt en uke før møtet, samt når protokollen er skrevet og godkjent.

Dokumenter til postlisten vil publiseres fortløpende når de er kvalitetssikret. Det er ikke minst viktig med tanke på personvern. Normalt tar det derfor cirka tre arbeidsdager før dokumenter legges ut. Sykefravær, ferieavvikling og bemanningssituasjon kan en sjelden gang gi ekstra forsinkelser.

Informasjon unntatt offentlighet

En del informasjon kan unntas offentlighet. Dette gjelder blant annet opplysninger som er taushetsbelagt. Resten av dokumentet kan som hovedregel ikke unntas. Unntatte opplysninger kan omhandle pasientforhold, elevmapper, søknader om bostøtte og startlån med mer.

Ellers kan interne dokumenter unntas offentlighet. Det samme gjelder dokumenter som angår ansettelser, men ikke søkerlistene. I tillegg er det blant annet unntak fra innsyn i tilbud og protokoll ved anbud, fram til vedtak om tildeling er gjort.

Er et dokument unntatt offentlighet, kan du søke om innsyn likevel. Er du part i en sak som omtales, har du i utgangspunktet rett på innsyn. Ønsker du innsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet/publisering, må du sende en skriftlig innsynsbegjæring. Det kan gjøres til postmottak@namsskogan.kommune.no eller pr. brev til Namsskogan kommune, R.C. Hansens vei 2, 7890 Namsskogan. 

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det vil regnes som avslag etter offentleglova, dersom man ikke har fått svar innen fem arbeidsdager. Dette avslaget kan påklages.

Alles rett til informasjon om bruk av personopplysninger

Alle har rett til generell informasjon om hvordan en virksomhet benytter personopplysninger dersom de ber om det. Denne retten gjelder enten du er registrert eller ikke, og enten det er en privat eller offentlig virksomhet. Les mer om GDPR / Personvern i Namsskogan kommune.

Klagemulighet

Hvis kommunen avslår en begjæring om innsyn, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Det skal også opplyses om klageadgangen og klagefristen. Statsforvalteren er klageinstans når avslaget er truffet av kommunen, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Statsforvalteren også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om meroffentlighet.