Søknad om tilknytningsløype til snøscooterløypene.

Søknad om tilknytningsløype til snøscooterløypene.

Siste søknadsfrist var 01.04.2020. Ordningen er nå stengt inntil det skal gjennomføres ny rullering av forskriften. 

Namsskogan kommune har hatt en del henvendelser om tilknytningsløyper til hovedtraseene til snøscooterløypene. Kommunen har utarbeidet egne retningslinjer for å kunne søke om slike tilknytninger.

For at en skal kunne søke så må en være innenfor en av kriteriene som er listet opp i retningslinjen for slike søknader. Retningslinjen er vedtatt av kommunestyret  den 18.02.2020. 

Søknaden sendes til Namsskogan kommune R.C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN, eller på epost til postmottak@namsskogan.kommune.no

Søknadsskjema ligger nederst på siden. 

Retningslinje for tilknytningsløyper til rekreasjonsløypene
Interesseområder: Retningslinjer:
Boliger, boligområder Tilknytningsløyper kan etableres der det er større boligfelt/grender, eller områder med flere boliger
Det kan som hovedregel ikke gis tilknytningsløyper til boliger som ligger mer enn 1000 m i luftlinje fra hoved trasé
Tilknytningsløyper kan som hovedregel ikke tilknyttes enkeltbolig. Dersom det skal tillates må det være særegne forhold som ikke skaper presedens.
Det kan imidlertid gis tilknytningsløyper over kortere avstand fra enkeltboliger der avstanden ikke overstiger 500 m.
Hytter, hytteområder Tilknytningsløyper kan etableres der det er større hyttefelt, eller områder med flere hytter, med helårsvei
Det kan som hovedregel ikke gis tilknytningsløype til hytter som ligger mer enn 1000 m i luftlinje fra hoved trasé.
Tilknytningsløyper kan som hovedregel ikke tilknyttes enkelthytte. Dersom det skal tillates må det være særegne forhold som ikke skaper presedens.
Det kan imidlertid gis tilknytningsløyper over kortere avstand fra enkelthytte der avstanden ikke overstiger 500 m.
Næringsvirksomhet (Servering, overnatting og annen tjenesteyting, utleiehytter) Næringsaktører kan få tilførselsløype dersom det er sannsynlig at det vil ha positiv betydning for aktøren.
Det kreves omsetning som gjør at man plikter å levere næringsoppgave (minimum kr 50.000). For det året en bedrift er i oppstartsfasen, kreves en dokumentasjon på hvordan dette skal nås.
Felles kriterier I bolig- og hyttefelt/områder må det fra feltet/området foreligger dokumentasjon på at det er et omforent ønske om etablering av tilknytningsløype.
Tillatelse fra alle berørte grunneiere skal foreligge på alle tilknytningsløyper.
Tilknytningsløyper skal i størst mulig grad bruke korteste vei til hoved trasé, og en skal unngå kryssing av større vassdrag og veier med offentlig ferdsel.
Tilknytningsløyper skal ikke komme i konflikt med reindrift eller næringsinteresser, og skal ikke gjøre vesentlig skade på natur, kultur og miljø.
Tilknytningsløyper skal være åpen for alle brukere av rekreasjonsløypene.
Drift og vedlikehold Søkere er selv ansvarlig for drift, merking og vedlikehold av tilknytningsløyper i henhold til de retningslinjer/vedtak gitt av Namsskogan kommune.
Innkjøp av skilt og stikker har Namsskogan kommune ansvar for.

 

Søknadsfrist for å søke om tilknytningsløyper settes til 1. april.
Det skal søkes på eget skjema (PDF, 97 kB) og alle vedlegg som er listet skal legges ved.

Søknader som ikke inneholder følgende vedlegg blir returnert:

  • Kart (M1:1000)
  • Oversiktskart (M 1:5000)
  • Grunneiertillatelser
Til toppen