Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Landbruk

Landbruk

Namsskogan kommune har sammen med Røyrvik kommune inngått et samarbeid med Lierne kommune innenfor landbruk og skogbruk. Lierne kommune er vertskommune for samarbeidet slik at alle henvendelser skjer til Øvre Namdal landbruk og utmark.

 

Ny søknadsfrist!


SMIL-tilskudd 

Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Hva kan du søke tilskudd til?
    Hydrotekniske anlegg og erosjon
F.eks. oppgradering av avskjæringsgrøfter, eksisterende avløp og miljøplantinger mm.
    Biologisk mangfold og kulturlandskapstiltak
F.eks. rydding og istandsetting av gammel beitemark, slåttemark, etablering/skjøtsel av kantsoner dammer i kulturlandskapet mm.
    Forurensningstiltak i foretakets driftsopplegg
F.eks. oppsamling av avrenning, tak/dekke over gjødselkum mm.
    Kulturminner og verneverdige bygninger
    Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

Hvordan søke?
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/


Tilskudd til drenering av jordbruksjord


Hva kan du søke tilskudd til?
    Systematisk og usystematisk grøfting
    Profilering
    Omgraving
    Avskjæringsgrøfter
Hvordan søke?
https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-drenering-av-jordbruksjord/

Søknadsfrist: 23.8.2021

 

Feltkontrollørkurs
Mære landbruksskole inviterer til to kurs i feltkontroll av hjortevilt i høst. Et på Mære den 8. september og et i Stjørdal den 13. september. 
Påmelding via: https://trondelag.pameldingssystem.no/maerekurs

1.mars 2010 ble nytt kontrollsystem for viltkjøtt innført. Regelverket åpner opp for at Feltkontrollør/kompetent jeger godkjenner egne skrotter og kontrollorgan. Den praktiske konsekvensen for jaktlaget, er at med en godkjent Feltkontrollør på laget, slipper de å ta med kontrollorgan og hode inn til viltkontroll. I motsatt fall, dersom jaktlaget mangler Feltkontrollør, må de bringe både kontrollorgan og hode sammen med skrotten, inn til kontroll av en veterinær. Kurset utdanner Feltkontrollører som skal vurdere om dyret er friskt, eller lider av sykdom som påvirker mattryggheten. Feltkontrolløren skal kunne skille normalt fra unormalt. Ved kontroll av slakt varsler nå Mattilsynet en skjerping av tiltak, dersom feltkontrollerte skrotter er mye forurenset. Dette tydeliggjøres på kurset.

Kontrollorgan er nyre, hjerte, lunge, lever, milt og hode. For å bli godkjent Feltkontrollør/ kompetent jeger, gjennomgås de kompetansekrav som er påkrevet. Dagskurset omhandler: ansvar og oppgaver til Feltkontrolløren, oversikt over regelverk generelt og spesielt om viltlevende vilt, hygiene og kontroll, de mest relevante sykdommer hos hjortevilt, slaktehygiene, kontroll av slakt og organ, samt omsetningsformer. Det er Mattilsynet som forvalter regelverket.

Blokker til feltkontroll av hjortevilt
Vi har lagt ut ferdigtrykte blokker til feltkontroll av hjortevilt for salg på vår hjemmeside: https://trondelag.pameldingssystem.no/maerekurs der kan jaktlag, som har godkjent feltkontrollør få kjøpt blokker til bruk ved levering av slakt til viltmottak.

Til toppen