Omsorgssenter

Omsorgssenter

Velkommen til Namsskogan omsorgssenter!

Tlf. vaktrom: 469 31 017

Tlf. Fossestua: 469 44 053

Namsskogan omsorgssenterSøknadsskjema for kortidsplass og langtidsplass sykehjem

 

 

 

 

Øyeblikkelig hjelp - døgnopphold (ØHD)


Har du en kjent diagnose eller kronisk sykdom og har behov for akutt hjelp pga. smerter eller forverring av tilstanden? Da kan kommunen tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) i form av en akuttplass på sykehjem slik at du slipper å legges inn på sykehus.

Formålet med ØHD er at du skal få rett behandling til rett tid i ditt nærmiljø. Det er fastlegen din eller legevaktslege som bestemmer om du bør legges inn på sykehus eller om du kan få et like godt tilbud ved kommunens ØHD-avdeling.

Dette kan du forvente etter innleggelse:

 • Observasjon, rask diagnostikk og igangsetting av behandling.
 • Daglig vurdering av tilsynslege i ukedagene og legevaktslege i helgene.
 • Sykepleier tilgjengelig døgnet rundt

Opphold ved ØHD-avdelingen vil normalt vare inntil tre døgn. Da vil du enten:

 • få reise hjem
 • bli overført til en annen avdeling eller til sykehus
 • få forlenget oppholdet ved ØHD-avdelingen

Målgruppen er voksne pasienter som trenger akutt behandling og observasjon, men ikke spesialisert sykehusbehandling. Tilstanden trenger ikke være kritisk eller livstruende.

Kontakt fastlegen din eller legevakt. Før ev. innleggelse ved ØHD-avdelingen skal legen vurdere:

 • hvor alvorlig tilstanden er
 • om du har funksjonssvikt
 • din tidligere sykehistorie
 • din psykiske og kognitive tilstand
 •  om det er forsvarlig å velge det kommunale ØHD-tilbudet framfor sykehusinnleggelse

Legen skal sørge for en plan på observasjon og behandling for det første døgnet etter innlegging.

Eksempler på pasientgrupper er:

 • Eldre og pasienter med forverring av kroniske sykdommer som hjertesvikt, astma, kols og diabetes.
 • Pasienter med akutte og avklarte lidelser som lungebetennelse, smerter ved nyre- eller gallestein, forgiftning, hjernerystelse ol.
 • Kreftpasienter med forverring av smerter med behov for en enkel utredning og hjelp til å håndtere smertene.

Sykehjem - korttidsopphold

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem for personer som har behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

 1. Døgnopphold (minst 24 timer) 
 2. Dagopphold 
 3. Nattopphold

Sykehjem - langtidsopphold


Tjenesten gjelder fast plass på sykehjem og er beregnet for dem som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknader behandles fortløpende av Koordinerende enhet. Det vil eventuelt blir foretatt vurderingsbesøk i hjemmet.

Veiledning
Kommunen kan gi hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem. Dersom det er en annen som søker for deg, må det legges ved en fullmakt.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

 • Søknaden behandles av Koordinerende enhett. Det vil eventuelt blir foretatt vurderingsbesøk i hjemmet.
 • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Koordinerende enhet:
Tar i mot og behandler søknader om behov for tjenester. Består av kommunelege, enhetsledere i hjemmetjenesten, institusjon, familieenheten, rehabiliterings koordinator. Annen kompetanse tas inn ved behov.

Adresse: Namsskogan kommune v/koordinerende enhet, 7890 Namsskogan.

Lover

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Forvaltningsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 (Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 7 (Klage)Veiledning

 

 

 

Til toppen