Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Barnevern

Barnevern

Namsskogan kommune er med i Indre Namdal barnevernstjeneste

Kontaktinformsjon- barnevern

 

 

Barnevernets oppgaver

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernsmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester. Barne- og likestillingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til den kommunale barnevernstjenesten og Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Barnevernets viktigste oppgaver er å:

 • Ta vare på utsatte barn.
  Barnevernstjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Den skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.
   
 • Å gi hjelp og støtte.
  Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er f.eks. støttekontakt, avlastningstiltak i hjemmet og barnehageplass.
   
 • Ansvar for å gripe inn – eventuelt mot foreldrenes vilje.
  Barnverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barnverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes et vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Familieråd:

Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Indre Namdal barnevern har Familieråd som fokusområde. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Familieråd kan også benyttes i barneverntjenestens undersøkelser. Familieråd styrker brukernes innflytelse og bidrar til å gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet om innsats og ansvarsfordeling. Les mer om Familieråd på Bufdir sine nettsider: Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk (bufdir.no)

Bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Både privatpersoner og offentlige ansatte kan sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Da gjør barnevernstjenesten undersøkelser, og vil avklare om det bør iverksettes tiltak.

Bekymringsmelding 

Til toppen