Barnevern

Namsskogan kommune er med i Indre Namdal barnevernstjeneste

Kontaktinformsjon- barnevern

 

 

Barnevernets oppgaver

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Omsorg og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernsmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevernstjenester. Barne- og likestillingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til den kommunale barnevernstjenesten og Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Barnevernets viktigste oppgaver er å:

 • Ta vare på utsatte barn.
  Barnevernstjenesten har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Den skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.
   
 • Å gi hjelp og støtte.
  Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er f.eks. støttekontakt, avlastningstiltak i hjemmet og barnehageplass.
   
 • Ansvar for å gripe inn – eventuelt mot foreldrenes vilje.
  Barnverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barnverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak og institusjon. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes et vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Familieråd:

Barneverntjenestens hovedoppgave er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. Indre Namdal barnevern har Familieråd som fokusområde. Familieråd er et tilbud hvor barnet og barnets familie og nettverk aktivt involveres i å finne gode løsninger for barnet. Familieråd kan også benyttes i barneverntjenestens undersøkelser. Familieråd styrker brukernes innflytelse og bidrar til å gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet om innsats og ansvarsfordeling. Les mer om Familieråd på Bufdir sine nettsider: Familieråd - gode løsninger for barnet i slekt og nettverk (bufdir.no)

Bekymringsmelding til barnevernstjenesten

Både privatpersoner og offentlige ansatte kan sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Da gjør barnevernstjenesten undersøkelser, og vil avklare om det bør iverksettes tiltak.

Bekymringsmelding