TILSKUDDSORDNINGER INNEN KULTUR OG FOLKEHELSE

Namsskogan kommune har vært en aktiv bidragsyter mot lag– og organisasjoner. bidrag har vært gitt som tilskudd og/eller som gunstige ordninger for bruk av kommunale kulturbygg og anlegg, samt kommunalt engasjement som pådriver. Det skal være søkelys på aktivitet, universell utforming/inkludering, møteplasser/arenaer og at alle må bidra ved engasjement/deltakelse for å oppnå dette. Dette er ikke kun et kommunalt ansvar, men alles - der kommunen kan/skal være en aktiv bidragsyter. 

Tilskudd til arrangement/aktivitet for kultur- og folkehelse. 

Målet med midlene er å stimulere til aktivitet i kommunen.
Hvem kan søke: 
• Lag, foreninger, foretak og offentlige enheter. (Privatpersoner tildeles ikke midler.) 

Hva kan søkes på: 
• Arrangementer for kommunens befolkning. 
• Tilbud om aktivitet og arrangementer spesielt rettet mot barn og unge vil bli prioritert. 

Søknadens innhold: 
• En kort beskrivelse av formålet det søkes midler til og budsjettforslag/finansieringsoversikt 
•   Navn, telefonnummer og e-post for kontaktperson 
    Organisasjonsnummer 
    Kontonummer 
    Søknadsbeløp 

Tildeling og krav: 
• Det kan tildeles (administrativt vedtak) til arrangement innen budsjettrammen ansvar 1353. 
• Etter gjennomført tiltak sendes rapport/regnskap til tilskudds giver. 
• De som mottar tilskudd forplikter seg å fremme Namsskogan kommune som samarbeidspartnere i sin annonsering av arrangementene. 

Søknadsfrist: 
• Tildeling skjer to ganger per år 
Søknadsfrister: 15. mars og 1. september.
• Ordningen kunngjøres i kommunens informasjonskanaler. 

Fordelingspott vedtas gjennom Namsskogan kommunes budsjettbehandling. Dette er tilskudd til lag- og foreninger for aktivitet.
Kultur- og folkehelsearrangement/aktivitet. Søknadsbasert 

Elektronisk søknadsskjema finner dere på Namsskogan kommunes hjemmeside:
https://skjema.namsskogan.kommune.no/skjema/NKO039/Tilskudd_til_arrangementaktivitet_for_kultur_og_folkehelse