Status for prosjekt: Felles fastlegetjeneste Indre Namdal

Prosjektet har fått finansiering for 2024 fra Statsforvalteren og fortsetter med utredninger og tiltak. Samtidig er politikerne i de enkelte kommunene bedt om å inngå en intensjonsavtale for å sikre videre fremdrift. I denne avtalen forutsettes det at kommunene arbeider for at en endelig avtale kan legges frem i de respektive kommunestyrer før sommeren 2024. Avtalen vil etablere en felles fastlegetjeneste fra 1.1.2025 med forbehold om at den blir vedtatt.

Felles kurs i akuttmedisin
Mens det arbeides med politisk forankring, skjer det også praktiske tiltak. 12. og 13. desember var ansatte i fastlegetjenesten hos alle 4 kommuner på et felles kurs i akuttmedisin. Legekontoret var stengt for vanlige konsultasjoner, men legevakt var tilgjengelig.

Kurset oppdaterer alt legevaktpersonell på akuttmedisin og sikrer en enda bedre legevakt i Indre Namdal.

Grong har skiftet pasientjournal
Alle fastlegekontor og legevakter har en elektronisk pasientjournal (EPJ). Grong kommune har nå skiftet leverandør og har fått et system som ivaretar behovene til både Indre Namdal legevakt og fastlegetjenesten i Grong. Systemet gir leger bedre oversikt over pasientopplysninger også når de er på legevakt. I tillegg har det en bedre integrasjon med Helsenorge slik at det er lettere for pasienter å avtale timer digitalt i stedet for å ringe i den begrensede telefontiden.

Utredning av henvendelser til ø-hjelp
Prosjektet har gjennomført en kartlegging av antall og type henvendelser til ø-hjelp (behov for konsultasjon hos fastlege samme dag). Kartleggingen viser foreløpig relativt stor forskjell mellom kommunene og prosjektet ønsker årsaken til slike forskjeller. Når årsaken er funnet er det lettere å identifisere tiltak. Slike henvendelser krever mye tid og administrasjon og prosjektet vil gjerne finne tiltak som gjør dem lettere å håndtere.