Flyktningetjenesten og Voksenopplæring

Kontakt:
Namsskogan kommune, R. C. Hansens vei 2, 7890 Namsskogan tlf: 74 33 32 00
 

Ansvarlig:
Kommunalsjef Aslaug Pettersen, e-post: aslaug.pettersen@namsskogan.kommune.no  mob: 917 88 383 

 

Guide om flyktningetjenesten og voksenopplæring (PDF, 2 MB)

Boveileder for flyktninger (PDF, 570 kB)

I 2015 mottok Namsskogan kommune flyktninger for første gang i historie. Per desember 2017 var det kommet 60 flyktninger til kommunen. Noen er bosatt direkte fra flyktningeleir i utlandet, andre er bosatt fra asylmottak i Norge, mens andre kom gjennom familiegjenforening.

Det ble i 2016 opprettet egen flyktningetjeneste og voksenopplæring. Begge enheter er underlagt samme administrasjon. Enhetene har vært og kommer fortsatt til å være gjenstander for store endringer som følge av behovsendring og kompetanseutvikling i arbeid med flyktninger.

Voksenopplæring har ansvar for undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Flyktningetjenesten har koordineringsansvar for etablerings- og bosettingsarbeid av nyankomne flyktninger, og introduksjonsprogram. Både voksenopplæring og flyktningetjenesten har et godt bosettings- og integreringsarbeid og det å legge til rette for et godt tilbud for norsk opplæring og introduksjonsprogram som hovedmål.

Alt om flyktningetjenesten og voksenopplæring i Namsskogan kommune finner man i guiden. Guiden er tilpasset informasjons- og veiledningsbehov til både eksterne aktører, ansatte og flyktninger.

Grunnskoleopplæring for voksne

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i alle fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne er en rett som er lovfestet. Opplæringen skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov. Kommune har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne.

Mer informasjon om grunnskoleopplæring for voksne finner man på følgende lenker:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/grunnskole/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Voksne/Udir-3-2012/

Videregående opplæring for voksne

Voksne, fra og med det året de fyller 25 år, og som ikke tidligere har gjennomført videregående opplæring, kan ha lovfestet rett til videregående opplæring tilrettelagt for voksne (komprimert opplæringsløp). Retten gjelder voksne som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men som tidligere ikke har gjennomført videregående opplæring. Alle voksne som, etter søknad, er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet.

Trøndelag fylkeskommune har lang og bred erfaring med videregående opplæring tilrettelagt for voksne, og de siste årene har det vært store muligheter for opplæring innen en rekke utdanningsprogram.

Mer informasjon om rettigheter, søknadsprosess og organisering finner man på følgende lenker:

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/voksenrett-lovfestet-rett-for-voksne/a/025154

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/Voksenopplaering/

Kontakt

For mer informasjon og for å søke om grunnskoleopplæring for voksne ta kontakt med kommunalsjef Aslaug Pettersen på e-posten: aslaug.pettersen@namsskogan.kommune.no  eller mobilnummeret 917 88 383.