Redusert foreldrebetaling ~ Barnehager

 Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage (PDF, 49 kB) - pdf-utgave

Redusert foreldrebetaling

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 500.500 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen.

Vedtak om reduksjon i oppholdsbetalingen krever en forutgående søknad fra foresatte. Det søkes for ett barnehageår av gangen.

Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1. januar 2019 er 3040 kroner per måned for 100% plass.

Det betales for 11 måneder per år, med juli som betalingsfri måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Dersom familien har flere barn som fast bor sammen og går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. For andre, tredje eller flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon.

 

Gratis kjernetid

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 er denne inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

Gratis kjernetid skal gis det barnehageåret som starter det året barnet fyller 3 år, 4 år, og det barnehageåret som starter det året barnet fyller 5 år.

Ordningen er søknadsbasert. Foresatte vil ikke få det automatisk, men må søke til kommunen.  

Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes til:
Namsskogan kommune, R.C. Hansens vei 2, 7890 Namsskogan. Bruk samme søknadsskjema som ved redusert foreldrebetaling.