Høring av mulighetsstudien for ny skolestruktur i Namsskogan kommune.

Høring av mulighetsstudien for ny skolestruktur i Namsskogan kommune.

Namsskogan kommune har gjennomført en utredning av kommunale bygninger gjennom en mulighetsstudie for skole- og barnehagestruktur. Formålet med denne mulighetsstudien er å framskaffe et faglig grunnlag for å diskutere den framtidige tjenestestrukturen, særlig med søkelys på lokaliseringen og organiseringen av kommunens barnehage- og grunnskoletjeneste.

Kommunestyret behandlet mulighetsstudien den 8 november og har lagt den ut til høring i 3 uker. 

Tilbakemeldinger kan gis til postmottak@namsskogan.kommune.no innen 12 desember. 

Høringsdokument: Mulighetsstudie for skole- og barnehagestruktur (PDF, 3 MB)

Sammendrag:

Norconsult har siden juni ledet arbeidet med utredning av muligheter for fremtidig barnehage- og skolestruktur i Namsskogan kommune. Utredningen vurderer dagens anlegg og beliggenhet, og ser på ulike varianter av disse med bakgrunn seks fokus og utfordringstema for bærekraft og barns beste. I arbeidet med utredningen har muligheter blitt vurdert med både kvalitative og kvantitative metoder. Fysiske observasjoner og vurdering av anlegg har vært grunnlag for behovskartlegging og kalkyle. Videre har gjennom innsiktsarbeid, medvirkning, gitt oversikt over behov og fordeler og ulemper i forhold til ulike muligheter. Oppdaterte prognoser for elevtallsutvikling danner grunnlag for et utfordrende bilde uavhengig av mulighet. Uavhengig av mulighet viser bygningsteknisk vurdering at det er et betydelig investeringsbehov i dagens anlegg. I et miljøperspektiv vil det være ønskelig med stor grad av gjenbruk, men også mer driftseffektive løsninger. I et økonomisk perspektiv vil det være ønskelig å få ned både investerings- og vedlikeholdsetterslep, FDVU- og årskostnadene, samt lønnskostnader. I utvikling av kommunens tjenester er det viktig å stille seg spørsmålet, hva skal vi løse for hvem, nå og i fremtiden? Når oppstår og når opphører behovet for en tjeneste? Dagens elever er fremtidens elevgrunnlag. I gruppene som har medvirket, er et tilbakevendende tema at skole og barnehage er viktig for å opprettholde befolkningen lokalt. Den historiske befolkningsutviklingen, sammen med prognose for utvikling de neste 10- 15 årene, viser imidlertid at dette ikke stemmer. Det er likevel et poeng at mangel på skole- og barnehagetilbud i et område ikke virker positivt på tilflytting. Befolkningsgrunnlag og forventet utvikling står i kontrast til et sterkt ønske om å opprettholde dagens struktur. Små og sårbare enheter står i motsetning til variasjon i tilbudet, sterke fagmiljøer og attraktive arbeidsplasser. Det er knapt grunnlag til å tilby og drifte kommunale tjenester når antall førskolebarn og samlet elevtall kommer under 10 personer. Lavere overføringer fra staten, kombinert med et stort investeringsbehov og høye FDVU kostnader medfører behov for å gjøre tydelige prioriteringer for et mer bærekraftig tjenestetilbud. Det er mye bærekraft i å satse på ombruk av eksisterende anlegg, dersom investeringsbehovet ikke er for høyt, og det er mulig å tilrettelegge for arealeffektivisering i eksisterende anlegg. I denne utredningen er det gjort individuelle vurderinger av hver mulighet både med bakgrunn i bærekraftperspektivet og i vurdering av barns beste. Ulike muligheter åpner for variasjon i tiltaksnivå og tidsperspektiv. Mulighetsstudien er derfor å regne som et verktøy til dialog rundt viktige samfunnsformål og hvordan en best kan prioritere for fellesskapet og ivareta grupper og enkeltindivider. Den viktigste bekreftelsen i utredningen, er at ingen av mulighetene løser alt og er vurdert som gunstige for alle. Det er derfor heller ingen løsninger som er enkle å anbefale. Ut fra vurderingene som er gjort, er det likevel gjort en anbefaling på en skala for hvordan muligheten står seg i et helhetlig perspektiv. For å snu den negative befolkningsutviklingen må det jobbes bredt med tiltak rettet mot barn og unge som gjør at de blir værende, eller vender tilbake til Namsskogan og stifter familie der. Kvalitet i skole- og fritidstilbud, er viktige dimensjoner i et barns liv. Likevel der det ikke skole- og barnehagetilbud som driver endring og utvikling i et samfunn. Dersom en skal lykkes med å snu den negative trenden, må det iverksettes innovative vekstprosjekter som resulterer i at unge voksne, også uten tilknytning til Namsskogan, etablerer seg og stifter familie i kommunen. En forutsetning for dette er at innbyggere kan finne arbeid og boliger. I tillegg må det være et offentlige tjenestetilbud som er tilgjengelig i et område der det også er andre formål og fasiliteter. Dersom en velger å spre tjenestene rundt omkring i kommunen, kan det føre til at de områder med størst befolkningstetthet også vil oppleve forvitring. Per i dag er det åpenbart at Namsskogan Sentrum er det stedet som har det største potensiale for etablering og utvikling av kommunale formål og tjenester. Nye og fremtidsrettede løsninger bør derfor utvikles og etableres i dette området.

Til toppen