Politikk; Råd og utvalg

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer i 4 år. Representantene representerer som oftest politiske partier, men det er ikke uvanlig med lokale bygdelister og tverrpolitiske lister.

Minimum 5 av kommunestyrets faste medlemmer er valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er denne som leder møtene i kommunestyret og formannskapetFølgende medlemmer er representert i Namsskogan kommunestyre:

 1. Stian Brekkvassmo (AP) Ordfører
 2. Borgund Torseth (AP) Varaordfører
 3. Kai Roger Gjersvik (AP)
 4. Bjørn Marius U. Berntsen (AP)
 5. Maren K. Bekkevold (AP)
 6. Frode Bjørhusdal (AP)
 7. Anneli B. Welo (AP)
 8. Heidi Brekkvassmo (SP)
 9. Terje Eilertsen (SP)
 10. Jon Inge Vik (SP)
 11. Linn K.Trones (SV)
 12. Elisabeth V. Bjørhusdal (OP)
 13. Reidar Smalås (OP)
 
 
 
 
 
Namsskogan:

 

Kontrollutvalget 2019-2023:

 • Leder: Geir A. Staldvik (SV), mob: 995 16 564
 • Nestleder: Birgit Johansen (OP), mob: 412 10 590
 • Medlem: Jon Inge Vik (SP), mob: 456 11 217
 • Medlem: Sigmund Nyborg (OP), mob: 993 54 886
 • Medlem: Britt Iren Bjørhusdal (SP), mob: 971 12 161
  Varamedlemmer
 • 1. Knut Magne Trones (Sp), mob: 456 13 982
 • 2. Ragnhild Smalås (OP), mob: 976 80 550
 • 3. Svein Sørum (OP), mob: 909 99 218
 • 4. Ørjan Mellingen (OP), mob: 481 73 586
 • 5. Kristin Smestad (SP), mob: 413 37 266
  Jorunn Sund (sekretær) Tlf: 95 98 58 28 / e-post: jorunn.sund@komsek.no

Om kontrollutvalget

http://www.konsek.no/kontrollutvalg/namsskogan/

Hva gjør et kontrollutvalg?
Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og dermed bidra til at innbyggerne har tillit til kommunen. Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak. Utvalget skal også følge med på at kommunens selskap blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget kan ikke gjøre om vedtak som er fattet av andre politiske organ, eller av administrasjonen.

Hvem er medlemmer i kontrollutvalget?
Kommunestyret velger medlemmer til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer, minst ett av medlemmene skal også være medlem i kommunestyret.

Kan jeg som innbygger klage til kontrollutvalget?
Alle innbyggere kan henvende seg til utvalget i saker hvor de mener det er svikt, mangler eller kritikkverdige forhold. Kontrollutvalget avgjør selv hvordan henvendelsen blir behandlet. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager i enkeltsaker. Kommunen har egne organ for klagesaker. Kontrollutvalget kan likevel bruke tips om enkeltsaker for å undersøke et tjenesteområde.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kontrollutvalget?
Utvalget kan kontaktes via sekretariatet, Konsek Trøndelag: post@konsek.no.

Mer informasjon
Her finner du mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og om saker som er viktige for utvalget:
Kommuneloven, se kapittel 23 om kontrollutvalget
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon
Kontrollutvalgsboken
Habilitet i kommuner og fylkeskommuner
Møtet er satt! KS’ håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk
Beskytt kommunen – håndbok i antikorrupsjon – Transparency International
Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2018 – Transparency international
Du finner rapporter fra forvaltningsrevisjon fra hele landet i NKRFs register.

Namsskogan Eldreråd 2019-2023:

 • (leder)
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Eksterne linker:


Lov om kommuner og fylkeskommuner
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html

Politiske partier
http://no.wikipedia.org/wiki/Partiregisteret

Utmarkskommunens Sammenslutning (USS)
Styrevervregisteret