Politikk; Råd og utvalg

Kommunestyret er det øverste politiske organet i en kommune. Representantene i kommunestyret blir valgt av kommunes innbyggere, og styrer i 4 år. Representantene representerer som oftest politiske partier, men det er ikke uvanlig med lokale bygdelister og tverrpolitiske lister.

Minimum 5 av kommunestyrets faste medlemmer er valgt til å sitte i et formannskap. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker. Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er denne som leder møtene i kommunestyret og formannskapetFølgende medlemmer vil bli representert inn i Namsskogan kommunestyre:

 1. Stian Brekkvassmo (AP) Ordfører
 2. Borgund Torseth (AP) Varaordfører
 3. Kai Roger Gjersvik (AP)
 4. Bjørn Marius U. Berntsen (AP)
 5. Maren K. Bekkevold (AP)
 6. Frode Bjørhusdal (AP)
 7. Anneli B. Welo (AP)
 8. Heidi Brekkvassmo (SP)
 9. Terje Eilertsen (SP)
 10. Jon Inge Vik (SP)
 11. Linn K.Trones (SV)
 12. Elisabeth V. Bjørhusdal (OP)
 13. Reidar Smalås (OP)
 
 
 
 
 
Namsskogan:

 

Kontrollutvalget 2019-2023:

 • Leder: Geir A. Staldvik (SV), mob: 995 16 564
 • Nestleder: Birgit Johansen (OP), mob: 412 10 590
 • Medlem: Jon Inge Vik (SP), mob: 456 11 217
 • Medlem: Sigmund Nyborg (OP), mob: 993 54 886
 • Medlem: Britt Iren Bjørhusdal (SP), mob: 971 12 161
  Varamedlemmer
 • 1. Knut Magne Trones (Sp), mob: 456 13 982
 • 2. Ragnhild Smalås (OP), mob: 976 80 550
 • 3. Svein Sørum (OP), mob: 909 99 218
 • 4. Ørjan Mellingen (OP), mob: 481 73 586
 • 5. Kristin Smestad (SP), mob: 413 37 266
  Jorunn Sund (sekretær) Tlf: 95 98 58 28 / e-post: jorunn.sund@komsek.no

Hva er et kontrollutvalg?
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.

Kommunestyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Les gjerne mer på http://komsek.no/

 

Namsskogan Eldreråd 2019-2023:

 • (leder)
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Eksterne linker:


Lov om kommuner og fylkeskommuner
http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html

Politiske partier
http://no.wikipedia.org/wiki/Partiregisteret

Utmarkskommunens Sammenslutning (USS)
Styrevervregisteret