Planer og publikasjoner

Kommuneplanen er kommunens overordna planverktøy. Planen skal angi hovedtrekkene i ønsket utvikling for en tidshorisont på 10 til 12 år, og skal rulleres hvert 4. år. En slik overordna plan kan ikke beskrive utviklingen i detalj, men omhandler i hovedsak visjoner, målsettinger og hovedstrategier. Planen velger ut innsatsområder og beskriver hvilke strategier som skal velges for å nå de vedtatte målene.

Kommuneplan:
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2021 (PDF, 4 MB)

De strategier som er vedtatt vil bli nedfelt i kommunens øvrige planverk, som består av faglige sektorplaner (f.eks planer knyttet til teknisk, helse og omsorg, kultur). Sektorplanene kan være hjemlet i plan- og bygningsloven (kommunedelplaner).

Økonomi:
Budsjett
Økonomiplan

Helse:
Felles rusplan for Indre Namdal 2014-2017

Landbruk:
 

Skogbruk:
Sett elg-statistikk (2014)

Næring:
 

Kultur:
Kulturplan 2014-2018 (PDF, 3 MB)
Plan for "Den kulturelle skolesekken 2015-" - DKS

Semesteroppgave "Gamle Steinfjellvegen" (PDF, 4 MB) Av Odd Bakken
"Prestvegen over Steinfjellet" (PDF, 342 kB)Av Odd Bakken

Andre planer/publikasjoner/satser: