Skogbruk

Skogbrukssjef Lars K. Bjørnli, e-post: lars.kristian.bjornli@namsskogan.kommune.no tlf: 74 33 32 90 eller mob: 415 10 952 

BOMVEGKORT 2019 (PDF, 111 kB)

 

FAKTA

Skogarealet

Totalarealet i Namsskogan kommune utgjør ca. 1,4 mill daa og av dette er ca. 330 000 daa produktivt skogareal. Hovedtreslaget er gran som sammen med noe furu dekker ca. 380 000 daa. Lauvskogarealet er vel 26 000 daa, og blandingsskoger utgjør nesten 50 000 daa.

Det meste av skogen står på middels og lav bonitet, henholdsvis ca. 130.000 daa og 135.000 daa, mens vel 67 000 daa er høybonitetsmark.

En liten andel av terrenget (< 10 %) i Namsskogan regnes som bratt, men det finnes en god del mellomvanskelig terreng.

Jordbunnsforholdene består av en del morenegrunn, og området preges ellers av elvedaler og en del frodige lier. I tillegg er det mye myr.

Eiendomsstruktur

Statskog SF en den største grunneier i Namsskogan og eier 36% av det produktive skogarealet. Statskog SF sine skogressurser er fordelt på egne statsskoger og statsallmenninger. Det er to store firmaskoger i kommunen, Ulvig Kiær AS og Namdal Bruk AS. De eier til sammen 49% av det produktive skogarealet. Enkelte av eiendommene i firmaskogene har kløyvd eiendomsrett der andre eiere har grunneiendommen og utmarksressursene.
Antall gårdsskoger i Namsskogan er 77, og disse utgjør 15% av produktivt skogareal.

Klikk for stort bilde

 

Skogfond

Som skogeier har du plikt til å avsette midler til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at du selv kan bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer på eiendommen din. Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift. Skogfondsmidler kan brukes til:

 • all form for skogkultur 
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

Kriterier for utbetaling
For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige og ikke i strid med regelverket.      

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Du sender et refusjonskrav om utbetaling av skogfondmidler (inkludert utbetaling for eget arbeid) til kommunen. Benytt søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet - se lenke under.

Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur:
https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=tilskudd+til+skogkultur&service

Søknadsskjema:
Landbruksdirektoratet har gjort sine elektroniske tjenester tilgjengelig via Altinn. For at du skal kunne bruke Altinn, må skogeiendommen være registrert på personlig eier med et fødselsnummer. Se skjema SLF-909 og SLF-910.

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Skogfondssystemet/

Vedlegg:
Kvitteringer og fakturaer for utgifter som du ønsker å få dekket.

Søknadsfrist:
Søknader behandles fortløpende, men du må sende krav om utbetaling av skogfondsmidler til kommunen senest ett år etter utgangen av det kalenderåret du gjorde investeringen.

Søknaden sendes til:
Namsskogan kommune Kommunehuset 7890 Namsskogan eller til Skogbrukssjef Lars K. Bjørnli på e-post: lars.kristian.bjornli@namsskogan.kommune.no

Saksbehandlingstid:
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet:
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Linker til viktig informasjon om skogfond:
Skogfond: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/skogfond/skogfond-no

Skogfondskalkulator: http://www.skogkurs.no/skogfond/index.asp