Jordbruk

Avløserordningene i landbruket
Avløserordningene er en del av velferdsordningene i landbruket. Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet:

 • Ferieavvikling
 • Sykdom
 • Svangerskap/fødsel/adopsjon
 • Følge sykt barn til behandling
 • Dødsfall nær familie

Målgruppe
Landbruksforetak

Lover og retningslinjer
Jordloven §§ 3 og 18


Produksjonstilskudd i jordbruket

 • Jordbruksareal
 • Grønt- og potetproduksjon
 • Husdyrhold

Lover og retningslinjer
Jordlova §§ 3 og 18


Regionalt miljøprogram i jordbruket – tilskudd

Kriterier/vilkår
Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskudd

Samarbeidspartner
Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse.

Saksgang
Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensning ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Målgruppe
Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom.

Kommunene disponerer en årlig tilskuddsramme fra Fylkesmannen.

Lover og retningslinjer
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordloven §§ 3 og 18.


Nydyrking av arealer til jordbruksformål

Samarbeidsparter
Landbruksdirektoratet


Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite – erstatning

 • Avlingssvikt
 • Vinterskader på eng
 • Svikt i honningproduksjon

Målgruppe
Landbruksforetak som:

 • Er registrert i enhetsregisteret
 • Er registrert som merverdiavgiftapliktig
 • Kan levere årsoppgave som landbruksforetak

 

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 17.01.2017