Ledige stillinger

Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal, Trøndelag fylke. Med sine 1417 km2 er kommunen rik på muligheter for natur- og friluftsliv (bla. Børgefjell Nasjonalpark), jakt og fiske. Vi har et rikholdig organisasjons- og kulturliv i kommunen. Namsskogan kommune har ca. 120 ansatte som yter god service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere.
Kommunen har to skoler og tre barnehager med god standard og med fine uteområder for friluftsliv, ballspill og skiaktiviteter. Kommunen har to svømmehaller og en stor flerbrukshall.

Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor.

Nå har vi ledige stillinger innen oppvekst, helse- og omsorgssektoren:
 

Oppvekst:

Helse og omsorg:

 

Søk på stillinger

 

Felles for stillingene:
Namsskogan kommune kan by på godt arbeidsmiljø med gode kolleger. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ansettelsesprosess:
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.

Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til eventuelt intervju eller fremlegges på forlangende.

Offentlighet:
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.

Søknad:
Vennligst benytt elektronisk søknadsskjema
Interne søkere oppgir dette i søknadsskjemaet. Fint om du oppgir hvilken dato du ev. kan begynne å jobbe.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ledige stillinger på skolene 

 • 3- 4 faste stillinger som lærer
 • Inntil 80 % vikariat som lærer
 • 50 % stilling som assistent/barne og ungdomsarbeider
   

Det søkes etter lærere, som kan ta undervisning på: 1.-10. klasse, spesialpedagogikk, matematikk, engelsk, norsk, musikk, kunst og håndverk. Stillinger kan deles opp avhengig av behov, fagdekning mv.

Namsskogan kommune har to skoler.  En barne og ungdomsskole med ca 85 elever, og en barneskole med ca 15 elever.  Nærmere informasjon om kommunen finnes på www.namsskogan.kommune.no  eller http://visitnamsskogan.no

Vi søker etter ansatte som:

 • Kan bidra til å holde høy faglig kvalitet i samarbeid med sine kollegaer.
 • Har interesse for personlig og kollektiv utvikling innenfor våre satsingsområder.
 • Bidrar positivt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
   

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lovverk og retningslinjer. Kommunen kan tilby leilighet.

Det skal benyttes elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside http://www.namsskogan.kommune.no/.

Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til eventuelt intervju eller fremlegges på forlangende.

Tiltredelse: F.o.m skoleåret 2019/20

Henvendelse angående stillingene kan rettes til rektor Geir Staldvik tlf. 99 51 65 64 eller e-post: geir.staldvik@namsskogan.kommune.no
 

Søknadsfrist:  01.05.19

Søk på stilling

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sykepleiere/vernepleiere

Nå søker vi etter sykepleiere og vernepleiere for faste stillinger i kommunens helse- og omsorgssektor.  
Kommunen ønsker at det skal være trivelig og motiverende å jobbe i helse- og omsorgssektoren, og i kommunen generelt.
Kommunen har på bakgrunn av dette flere gode tilbud for dem som blir ansatt som sykepleier eller vernepleiere. 
 
Turnus med arbeid hver fjerde helg: 
For disse stillingene gjelder det en turnus med helgearbeid hver fjerde helg.
 
Ekstra lønn/motivasjonslønn: 
Hvor mye det skal gis i ekstralønn/motivasjonslønn avtales med den enkelte søkeren før ansettelse. 
 
Bolig/leilighet: 
Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie eller kjøpe. For søkere som ønsker det kan en billig leie- og overnattingsløsning inngå som en del av arbeidsavtale.
 
Hovedarbeidsoppgaver. Sykepleiere og vernepleiere skal: 
Yte helhetlig omsorg, pleie og hjelp til brukere på en forsvarlig og faglig måte. 
Kartlegge og følge opp individuelle behov for hver enkeltbruker. 
Skape en aktiv og meningsfull tilværelse for brukere og medansatte.
Legge til rette for å opprettholde og utvikle brukeres funksjonsevne og mestring gjennom veiledning, aktivisering og bistand. 
 
Kvalifikasjoner. Du må: 
Ha en godkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleier. 
Beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig. 
Ha generelle datakunnskaper. 
Levere en politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved ansettelse.
 
Personlig egnethet blir vektlagt. 
 
Personlige egenskaper. Vi søker deg som: 
Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
Er strukturert og løsningsorientert. 
Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager. 
Er tydelig og trygg i rollen som fagperson. 
Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø. 
 
Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.
 
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Macumbe Eninga. Tlf. 481 75 974 , e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no
 

Søknadsfrist: 31.05.19. Søknader leses og innkalles til intervju fortløpende. 

Søk på stilling som sykepleier/vernepleier

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

100 % fast stilling som kommuneoverlege

Nå søker kommunen etter en kommuneoverlege kommunalt ansatt i 100 % fast stilling. For søkere som ønsker en mindre stilling er kommunen villig til å diskutere dette.
 
Kommuneoverlegen er medisinsk-faglig rådgiver for kommunen og skal fylle de lovpålagte funksjoner i Helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, smittevernloven og regelverk som følger av disse. Legen er administrativt organisert under kommunalsjef helse, men er rådgiver for hele kommunen i helsefaglige spørsmål. 
 
Det pågår også en ansettelsesprosess av lege med hovedansvar for listepasienter. Det forutsettes at kommuneoverlegen samarbeider med legen og kan være gjensidig stedfortredere for hverandre ved behov.
 
Kommunen ønsker at det skal være trivelig og motiverende å jobbe i helse- og omsorgssektoren, og i kommunen generelt. Kommunen har på bakgrunn av dette gode tilbud til den som blir ansatt. 
 
Ekstra lønn/motivasjonslønn: 
Kommunen er villig til å forhandle om ekstra lønn/motivasjonslønn. 
 
Bolig/leilighet:
Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie eller kjøpe.
 
Hovedarbeidsoppgaver:
 • Ledelse av kommunens Helsesenter som i tillegg til legetjenesten har ansvar for fysioterapeut, hjelpemidler, koordineringsansvar av folkehelsearbeid og oppfølging av samarbeidsavtalen om interkommunale legevaktordning.
 • Kommuneoverlegen er medisinsk tilsynsfører og faglig rådgiver for kommunen i henhold til gjeldende lovverk.
 • Folkehelsearbeid inklusiv oversikt, analyse og rådgivning.
 • Faglig støtte til helsefremmende og forebyggende, grupperettede tiltak.
 • Deltakelse i planarbeid, for eksempel kommuneplan, samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Bidra i ledelse og operasjonalisering av politiske prioriteringer.
 • Samarbeidsrelasjoner og samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten, NAV, frivillige organisasjoner mv.
 • Ansvar for smittevern og infeksjonskontroll.
 • Utvikling av kvalitet og faglighet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 
Kvalifikasjoner: 
 • Må være autorisert lege med refusjonsrett.
 • Bør være spesialist i samfunnsmedisin eller ha interesse for samfunnsmedisin. Kommunen legger til rette for samfunnsmedisinsk spesialisering etter nærmere avtale.
 • Leger under spesialisering til samfunnsmedisin kan komme i betraktning.
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
 • Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 
 
Personlige egenskaper. Vi søker deg som: 
 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson. 
 • Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø. 
 • Tar initiativ og selvstendig ansvar.
 • Er fagorientert, fleksibel og kreativ.
 • Er positiv og har evne til nytenkning.
 • Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 
Vi tilbyr: 
 • Gode lønnsvilkår.
 • Nye moderne lokaler.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).
 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Macumbe Eninga. Tlf. 481 75 974 , e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no
 
Søknadsfrist 28.04.19

 

Søk på stilling som kommuneoverlege

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fastlege 100 % fast stilling

Nå søker kommunen etter fastlege kommunalt ansatt i 100 % fast stilling. 
 
Det pågår også en ansettelsesprosess av kommuneoverlege. Det forutsettes at den som blir ansatt som lege samarbeider med kommuneoverlegen og kan være gjensidig stedfortredere for hverandre ved behov.
 
Kommunen ønsker at det skal være trivelig og motiverende å jobbe i helse- og omsorgssektoren, og i kommunen generelt. Kommunen har på bakgrunn av dette gode tilbud til den som blir ansatt. 
 
Ekstra lønn/motivasjonslønn: 
Kommunen er villig til å forhandle om ekstra lønn/motivasjonslønn. 
 
Bolig/leilighet:
Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie eller kjøpe.
 
 
Hovedarbeidsoppgaver: 
 • Fastlegeansvar for egne listepasienter.
 • Obligatorisk deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca. 5 200 innbyggere) administrert av Grong kommune. 
 • Samarbeid med helseforetak og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
Kvalifikasjoner: 
 • Godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
 • Bør være spesialist i allmennmedisin eller ha interesse for allmennmedisin. Kommunen legger til rette for allmennmedisinsk spesialisering etter nærmere avtale.
 • Den som starter i jobben må gjennomgå kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell.
 • Erfaring fra legevakt er en fordel.
 • Norsk språk må beherskes tilfredsstillende både muntlig og skriftlig.
 • Det vil i tillegg til faglige kvalifikasjoner bli lagt vekt på personlig egnethet og faglig engasjement.
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 
Personlige egenskaper. Vi søker deg som: 
Er tydelig og trygg i rollen som fagperson. 
Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø. 
Tar initiativ og selvstendig ansvar.
Er fagorientert, fleksibel og kreativ.
Er positiv og har evne til nytenkning.
Har evne og vilje til tverrfaglig samarbeid.
 
Vi tilbyr: 
Gode lønnsvilkår.
Nye moderne lokaler.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.

 

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).

 
Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Macumbe Eninga. Tlf. 481 75 974 , e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no
 
Søknadsfrist 28.04.19
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

100 % fast stilling som sykepleier med 60 % av stillingen på sykehjem og 40 % på legekontoret

Nå søker kommunen etter en sykepleier. Stillingen er 100 % fast og blir delt 60 % på sykehjem og 40 % på legekontoret.
 
Kommunen ønsker at det skal være trivelig og motiverende å jobbe i helse- og omsorgssektoren, og i kommunen generelt. Kommunen har på bakgrunn av dette gode tilbud til den som blir ansatt. 
 
Ekstra lønn/motivasjonslønn: 
Kommunen er villig til å forhandle om ekstra lønn/motivasjonslønn.  
 
Bolig/leilighet: 
Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie eller kjøpe. 
 
Hovedarbeidsoppgaver på sykehjem:
 • Yte helhetlig omsorg, pleie og hjelp til brukere på en forsvarlig og faglig måte. 
 • Kartlegge og følge opp individuelle behov for hver enkeltbruker. 
 • Skape en aktiv og meningsfull tilværelse for brukere og medansatte.
 • Legge til rette for å opprettholde og utvikle brukeres funksjonsevne og mestring gjennom veiledning, aktivisering og bistand. 
 
Hovedarbeidsoppgaver på legekontoret:
 • Være en blid og effektiv sekretær som vil bidra til gode fellesmiljø.
 • Utføre varierte arbeidsoppgaver som pasientkontakt, betjening av skranke, laboratoriearbeid inkludert blodprøvetaking, bistå lege med pasientbehandling og arbeid med pasientjournaler.
   
Kvalifikasjoner. Det kreves:
 • Godkjent autorisasjon som sykepleier.
 • Tilfredsstillende kunnskaper innen norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig.
 • Generelle datakunnskaper 

Personlig egnethet blir vektlagt.
Gyldig politiattest og arbeids- og oppholdstillatelse må fremlegges ved tilsetting.

 
Personlige egenskaper. Vi søker deg som:
 • Har gode samarbeidsevner, men kan også jobbe selvstendig.
 • Er strukturert og løsningsorientert.
 • Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager.
 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson.
 • Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr: 
 • Gode lønnsvilkår. 
 • Nye moderne lokaler. 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).
 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved å kontakte Macumbe Eninga. Tlf. 481 75 974 , e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no
 
Søknadsfrist 28.04.19
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Tilkallingsvikarer pleie- og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten i Namsskogan kommune trenger engasjerte og omsorgsfulle tilkallingsvikarer innen følgende områder:

 • Vaskeri
 • Kjøkken
 • Sykeheim
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Bo og miljøtjenesten
 • Brukerstyrt personlig assistanse

Vi har behov for følgende tilkallingsvikarer:

 • Kokk
 • Assistenter
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Hjelpepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Omsorgsarbeidere
 • Vaskerimedarbeidere

Personlige egenskaper. Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
 • Er strukturert og løsningsorientert.
 • Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager.
 • Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Les mer om ansettelsesprosessen her.

Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.

Ved spørsmål om stillingene ta kontakt med Vigdis Lindsetmo på tlf. 415 19 152, e-post vigdis.lindsetmo@namsskogan.kommune.no eller med Linda Uleberg på tlf. 415 04 507 e-post - linda.uleberg@namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist 28.04.19.

Søk stilling som tilkallingsvikar

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Ferievikarer pleie- og omsorg

Liker du å jobbe med mennesker og ønsker spennende og varierte arbeidsoppgaver? Da kan du søke sommerjobb hos oss.

Pleie- og omsorgstjenesten i Namsskogan kommune trenger engasjerte og omsorgsfulle ferievikarer innen følgende områder:

 • Vaskeri
 • Kjøkken
 • Sykeheim
 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Bo og miljøtjenesten
 • Brukerstyrt personlig assistanse

Vi har behov for følgende vikarer:

 • Kokk
 • Assistenter
 • Sykepleiere
 • Vernepleiere
 • Hjelpepleiere
 • Helsefagarbeidere
 • Omsorgsarbeidere
 • Vaskerimedarbeidere

Personlige egenskaper. Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
 • Er strukturert og løsningsorientert.
 • Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager.
 • Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Les mer om ansettelsesprosessen her.

Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder må forevises før tiltredelse.

Ved spørsmål om stillingene ta kontakt med Vigdis Lindsetmo på tlf. 415 19 152, e-post vigdis.lindsetmo@namsskogan.kommune.no eller med Linda Uleberg på tlf. 415 04 507 e-post - linda.uleberg@namsskogan.kommune.no

Søknadsfrist: 28.04.19 

Søk på stilling som ferievikar

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Miljøterapeuter

Vi søker etter miljøterapeuter for faste stillinger i kommunens helse- og omsorgssektor. 

Bolig/leilighet: 
 
Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie eller kjøpe. 
 
Hovedarbeidsoppgaver:
 • Yte forsvarlig og profesjonell helhetlig omsorg, pleie og hjelp til voksne brukere i pleie- og omsorgstjenestens institusjoner/tjenester. 
 • Kartlegge og følge opp individuelle behov for hver enkelt bruker. 
 • Skape en aktiv og meningsfull tilværelse for brukere og medansatte.
 • Legge til rette for å opprettholde og utvikle brukeres funksjonsevne og mestring gjennom veiledning, aktivisering og bistand. 
 • Arbeidsoppgaver kan endres. 

Kvalifikasjoner:

 • Alle med relevant utdanning blir vurdert. Det finnes ingen egen miljøterapeututdanning, men en miljøterapeut er som regel en offentlig godkjent vernepleier, sosionom, ergoterapeut, sykepleier, barnevernspedagog, barnehagelærer, lærer, pedagog eller spesialpedagog.
 • I tillegg til relevant utdanning må man beherske godt norsk, svensk eller dansk.
 • Man må ha generelle datakunnskaper. 
 • Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder, og gyldig oppholds- og arbeidstillatelse må fremlegges ved tilsetting. 
 • Personlig egnethet blir vektlagt. 

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
 • Er strukturert og løsningsorientert. 
 • Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager. 
 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson. 
 • Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr:
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 
Ved spørsmål om stillingen kontakt kommunalsjef for helse og omsorg, Macumbe Abe’a Eninga på tlf.nr. 481 75 974 eller på e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 12.05.2019. Søknader vurderes og søkere innkalles til jobbintervju fortløpende. 
 

Søk jobb som miljøterapeut

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Helsefagarbeidere

Vi søker helsefagarbeidere for faste stillinger innen helse- og omsorgssektoren.

Bolig/leilighet: 
 
Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie eller kjøpe. 
 
Hovedarbeidsoppgaver:
 • Yte forsvarlig og profesjonell helhetlig omsorg, pleie og hjelp til voksne brukere i pleie- og omsorgstjenestens institusjoner/tjenester. 
 • Kartlegge og følge opp individuelle behov for hver enkelt bruker. 
 • Skape en aktiv og meningsfull tilværelse for brukere og medansatte.
 • Legge til rette for å opprettholde og utvikle brukeres funksjonsevne og mestring gjennom veiledning, aktivisering og bistand. 
 • Arbeidsoppgaver kan endres. 

Kvalifikasjoner:

 • Man må være en autorisert helsefagarbeider eller hjelpepleier.
 • Søkere som er interessert i å ta deltidsutdanning for å bli helsefagarbeidere kan søke. Studieplan må fremlegges under jobbintervju. Å forplikte seg til utdanningsgjennomføring blir et av vilkår for tilsetting i slike situasjoner. 
 • I tillegg til relevant utdanning må man beherske godt norsk, svensk eller dansk.
 • Man må ha generelle datakunnskaper. 
 • Politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder, og gyldig oppholds- og arbeidstillatelse må fremlegges ved tilsetting. 
 • Personlig egnethet blir vektlagt. 

Personlige egenskaper:

 • Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
 • Er strukturert og løsningsorientert. 
 • Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager. 
 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson. 
 • Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr:
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 
Ved spørsmål om stillingen kontakt kommunalsjef for helse og omsorg, Macumbe Abe’a Eninga på tlf.nr. 481 75 974 eller på e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no 

 

Søknadsfrist: 12.05.2019. Søknader vurderes og søkere innkalles til jobbintervju fortløpende. 

Søk på stilling som helsefagarbeider

 

 

Utlysning:
Utlysning:
Ledige stillinger:Stillingsstr:Varighet:Sted:Søknadsfrist:

_________________________________________________________________________

Sist endret 12.04.2019 14.14
Fant du det du lette etter?