Namsskogan omsorgssenter

Namsskogan Omsorgssenter; tlf: 469 31 017

 

Namsskogan omsorgssenter tilbyr følgende tjenester: 

Søknader:
Søknad om tjenester (PDF, 119 kB) (pdf-utgave)

Hjemmetjenesten

Behovet for omsorgstjenester er ulikt for alle mennesker. Den enkelte må vurderes individuelt og tjenestetilbudet tilpasses den enkelte. Behovet for hjelp og bistand vil for noen være relativt enkelt og lite, for andre er det behov for omfattende og sammensatte tjenester.
 
Målsetting
Hjemmetjenestene i Namsskogan kommune skal bidra til at pasientene/brukerne gjennom hjelp til selvhjelp skal få muligheten til å bo i eget hjem. Gjennom god faglig kompetanse og kartlegging skal det utøves rett tjeneste, til rett tid til rett sted.
 
Hjemmetjenestene skal være et supplement til det pasienten/brukeren ikke er i stand til å utføre selv, og det som anses for rimelig standard. Det blir gitt tilbud på lavest mulig nivå og økes etter behov.
 
Hjemmetjenesten har kontorbase på Namsskogan omsorgssenter, og har herfra ulike arbeidsruter som dekker hele kommunen. Hjemmesykepleien kan tilby døgnkontinuerlig tjeneste, og tjeneste tildeles ut i fra behov etter søknad.
 
Hjemmetjenesten har et nært samarbeid med de andre enhetene innenfor helse.
 
Hjemmesykepleie er en behovsprøvd tjeneste som tilbyr helsehjelp i hjemmet, som for eksempel:
 • Råd, veiledning og støttesamtaler
 • Observasjon av helsetilstand i samråd med lege
 • Opplæring og vedlikehold av ferdigheter
 • Tilrettelegging og hjelp for å opprettholde god ernæring
 • Hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, hjelp til dusj/ bad
 • Administrering av medikamenter
 • Blodprøvetaking for pasienter som ikke kan oppsøke legekontor
 • Sårbehandling
 • Tilsyn av ulik karakter
 • Hjelp til alvorlig syke og døende
 
Hjelpemidler / hjelpemiddelsentralen
Hjelpemiddelansvarlig Svenn Brekkvassmo. Mob: 913 63 554
 

Sykehjem - Institusjon


Avlasningsopphold:

Beskrivelse:
Dette er en tidsavgrenset avlastning for personer som har omsorgsoppgaver i hjemmet. Personen som til vanlig mottar hjelpen hjemme, får et tidsbegrenset opphold i institusjon

Målgruppe
Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning er;

 • om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid 
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn 
 • om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden 
 • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid 
 • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Vilkår
Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Avlastningsopphold på sykehjem er gratis.

Lover

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Veiledning
Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søknaden. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

 • Søknaden behandles av tildelingsenheten. Det vil eventuelt blir foretatt vurderingsbesøk i hjemmet.
 • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage
Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen
   

Sykehjem - korttidsopphold

Beskrivelse
Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

 • Døgnopphold (minst 24 timer) 
 • Dagopphold 
 • Nattopphold

Målgruppe
Personer som har behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer.

Vilkår
Søkeren må ha behov for rehabilitering, habilitering, utredning med mer

Lover

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Veiledning
Kommunen kan gi hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem. Dersom det er en annen som søker for deg, må det legges ved en fullmakt.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

 • Søknaden behandles av Koordinerende enhett. Det vil eventuelt blir foretatt vurderingsbesøk i hjemmet.
 • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage
Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Sykehjem - langtidsopphold

Beskrivelse
Tjenesten gjelder fast plass på sykehjem.

Målgruppe
De som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Vilkår
Søkeren må ha behov for langtidsplass i sykehjem.

Lover

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om kontantytelser fra folketrygden

Forvaltningsloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7

 

Veiledning
Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

 • Søknaden behandles av Koordinerende enhet. Det vil eventuelt blir foretatt vurderingsbesøk i hjemmet.
 • Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, sendes skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klage
Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

 

Øyeblikkelig hjelp - døgnopphold (ØHD)

Beskrivelse
Har du en kjent diagnose eller kronisk sykdom og har behov for akutt hjelp pga. smerter eller forverring av tilstanden? Da kan kommunen tilby øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) i form av en akuttplass på sykehjem slik at du slipper å legges inn på sykehus.

Formålet med ØHD er at du skal få rett behandling til rett tid i ditt nærmiljø. Det er fastlegen din eller legevaktslege som bestemmer om du bør legges inn på sykehus eller om du kan få et like godt tilbud ved kommunens ØHD-avdeling.

Dette kan du forvente etter innleggelse:

 • Observasjon, rask diagnostikk og igangsetting av behandling.
 • Daglig vurdering av tilsynslege i ukedagene og legevaktslege i helgene.
 • Sykepleier tilgjengelig døgnet rundt

Opphold ved ØHD-avdelingen vil normalt vare inntil tre døgn. Da vil du enten:

 • få reise hjem
 • bli overført til en annen avdeling eller til sykehus
 • få forlenget oppholdet ved ØHD-avdelingen

Målgruppe
Voksne pasienter som trenger akutt behandling og observasjon, men ikke spesialisert sykehusbehandling. Tilstanden trenger ikke være kritisk eller livstruende.

Eksempler på pasientgrupper er:

 • Eldre og pasienter med forverring av kroniske sykdommer som hjertesvikt, astma, kols og diabetes.
 • Pasienter med akutte og avklarte lidelser som lungebetennelse, smerter ved nyre- eller gallestein, forgiftning, hjernerystelse ol.
 • Kreftpasienter med forverring av smerter med behov for en enkel utredning og hjelp til å håndtere smertene.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 (Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a (Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste)

Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 7 (Klage)

Veiledning
Kontakt fastlegen din eller legevakt. Før ev. innleggelse ved ØHD-avdelingen skal legen vurdere:

 • hvor alvorlig tilstanden er
 • om du har funksjonssvikt
 • din tidligere sykehistorie
 • din psykiske og kognitive tilstand
 •  om det er forsvarlig å velge det kommunale ØHD-tilbudet framfor sykehusinnleggelse

Legen skal sørge for en plan på observasjon og behandling for det første døgnet etter innlegging.

Klage
Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til ØHD-avdelingen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen )

Koordinerende enhet:
Tverrfaglig forum tar i mot og behandler søknader om behov for tjenester. Består av kommunelege, enhetsledere i hjemmetjenesten, institusjon, familieenheten, rehabiliterings koordinator. Annen kompetanse tas inn ved behov.

Adresse: Namsskogan kommune v/koordinerende enhet, 7890 Namsskogan.
 

Avdeling for funksjonshemmede (avd. F)

 
Hovedmålsetting for avd F Namsskogan kommune
 • Gi pleie og omsorg i eget hjem for de som har akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming - forebygging, opplæring og habilitering.
 • Gi hjelp/opplæring i dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.
 • Avd F  bygger på et gjensidig tillitsforhold. Vi arbeider for å skape et godt samarbeid basert på tillit, respekt og trygghet.

 

Vaskeri

Namsskogan omsorgssenter har eget vaskeri som er bemannet mandag til fredag. Det er mulighet for å få hjelp til klesvask ved ledig kapasitet.


Kontaktperson: Eva Grøndal Bakken. Mob: 970 88 942

 

Kjøkken

Namsskogan Omsorgssenter har eget kjøkken. Der lages all mat til de som bor på sykehjemmet.
Om du ønsker å kjøpe middag, spise den på omsorgssenteret eller få den brakt hjem kan du ta det opp med hjemmetjenesten


Leder på kjøkkenet: Gunn Selliås Mellingen. Tlf: 469 38 957

 

 

 

Namdal Rehabilitering

Namsskogan kommune gir tilbud om kommunal rehabilitering ved Namdal Rehabilitering på Høylandet

Som medeier i Namdal Rehabilitering har Namsskogan kommune rettigheter i forhold til oppholdsdøgn ved senteret. I tillegg til å drive spesialisert rehabilitering brukes senteret også til kommunal rehabilitering og opptrening av innbyggere fra namdalskommunene, deriblant   Namsskogan.

Oftest innvilges opphold på 14 dager og oppholdene betales av den enkelte eierkommune.
Du betaler selv en egenandel på kr. 123,- per døgn.

Namdal rehabilitering skal i tillegg til å ha god kompetanse på generell rehabilitering, ha spesiell god kompetanse på:

 • Ortopediske pasienter
 • Reumatikere
 • Lungesyke
 • Slagpasienter
 • Kronikere med betydelige hjelpebehov
 • Livsstilsykdommer

Og kan tilby:

 • To- til treukers opphold med bruk av kultur og humor i behandlinga
 • Tverrfaglig kompetanse: lege, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, kulturarbeider, aktivitør og idrettspedagog
 • Velutstyrt treningssal
 • Varmebasseng med massasjedyser
 • 26 enerom med eget bad
 • Tilgang på flotte friluftsområder
 • Muligheter for kreativ utfoldelse
 • Røykfritt miljø

Dersom det er behov eller interesse for kommunalt opphold eller ytterligere opplysninger vedrørende Namdal rehabilitering kan du ta kontakt med:
- din fastlege
- koordinerende enhet på tlf: 90159846 / 48118095
- eventuelt en tjeneste som du er i kontakt med
- du kan også ta kontakt via www.namdalrehab.no

Kontaktperson:
Rehabiliteringskoordinator Vigdis Lindsetmo