Namsskogan Familiesenter

Familiesenteret i Namsskogan er en tverrfaglig samarbeidsform, som i fellesskap med mennesker i Namsskogan vil fremme gode oppvekst- og levevilkår i livet og i samfunnet.

Vi utgjør et lavterskeltilbud med stor grad av tilgjengelighet.

Vår målgruppe er barn og voksne i alle aldre. Oppfølging av barn, ungdom og gravide etter nasjonale retningslinjer. Tilbud om støtte og hjelp til barn, ungdom, voksne, par og familier som har behov for støtte i kortere eller lengre fase i livet.

Familiesenteret består av rus- og psykiatritjenesten, jordmortjenesten og helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Alle opplysninger blir naturligvis behandlet konfidensielt.

Ring oss for avtale, eller du kan stikke innom

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Familiesenteret
Psykiatrisk sykepleier Jørn R. Greiner
Tlf.: 74 33 33 41 / 901 57 966
E-post: jorn.greiner@namsskogan.kommune.no

Helsesøster
Tlf.: 74 33 33 55
E-post:

Konsulent psykososialt arbeid Renate Greiner
Tlf.: 74 33 33 11 / 468 89 477
E-post: renate.greiner@namsskogan.komune.no

Jordmor Janne Dyveke Vollan
Tlf.: 74 33 33 56 /  951 03 999
E-post: janne.dyveke.vik@namsskogan.kommune.no

 

AKTUELLE LENKER:

* BARNEVERN: Indre Namdal barnevern og PPT

* FAMILIEVERNKONTOR: Familievernkontoret i Namsos

* Røde Kors og gratis ferie: https://www.rodekors.no/ferieforalle

* Krisesenteret i Nord-Trøndelag

* SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern: http://www.sanks.no

* Adopsjon: http://www.bufetat.no/adopsjon/
Søknadsprosess, skjema og reglar om alle typar adopsjon. Utanlandsadopsjon, stebarnsadopsjon, fosterbarnadopsjon.

* Barnevern: http://www.bufetat.no/barnevern/
Ulike tiltak frå det statlege og kommunale barnevernet. Institusjonar, fosterheim, heimebaserte tiltak.
http://www.barnevernet.no

* Tilskottsordningar: http://www.bufetat.no/tilskudd/
Bufdir har ei rekkje tilskottsordningar retta mot ungdom og frivillige organisasjonar.

* NKS Veilednigssenter for pårørende

* Folkehelseinstituttet Hjemmeside

* Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag Hjemmeside

* Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no

* Overgrep.no Ny nettressurs med informasjon til pårørende og ofre for overgrep


 

Alarm  - Klikk for stort bilde


Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling.
Døgnåpen påsketelefon: 47 47 97 96

 

Veiviser til bolig for velferd VEIVISER BOLIG FOR VELFERD

Ny felles nettløsning for alle landets kommuner som inneholder veiledning, arbeidsprosesser mm.

Sist endret 07.02.2018 12:00