Namsskogan Familiesenter

Familiesenteret i Namsskogan er en tverrfaglig samarbeidsform, som i fellesskap med mennesker i Namsskogan vil fremme gode oppvekst- og levevilkår i livet og i samfunnet.
Familiesenteret består av helsestasjon og skolehelsetjenesten, jordmortjeneste samt psykisk helse barn og unge.

Vi utgjør et lavterskeltilbud med stor grad av tilgjengelighet.
Alle opplysninger blir naturligvis behandlet konfidensielt.

Ring oss for avtale, eller du kan stikke innom

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier Laila Bygseth
Tlf.: 74 33 33 55 / 970 63 520
E-post:
laila.bygseth@namsskogan.kommune.no

Psykisk helse barn og unge Renate Greiner
Tlf.: 74 33 33 11 / 468 89 477
E-post:
renate.greiner@namsskogan.komune.no

Jordmor Janne Dyveke Vik
Tlf.: 74 33 33 56 / 951 03 999
E-post:
janne.dyveke.vik@namsskogan.kommune.no

_____________________________________________________________________________________

AKTUELLE LENKER:

* BARNEVERN: Indre Namdal barnevern og Pedagogisk, psykologisk tjeneste (PPT)

* FAMILIEVERNKONTOR: Familievernkontoret i Namsos

* Røde Kors og gratis ferie: https://www.rodekors.no/ferieforalle

* Krisesenteret i Nord-Trøndelag

* SANKS: Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern: http://www.sanks.no

* Adopsjon: http://www.bufetat.no/adopsjon/
Søknadsprosess, skjema og reglar om alle typar adopsjon. Utanlandsadopsjon, stebarnsadopsjon, fosterbarnadopsjon.

* Barnevern: http://www.bufetat.no/barnevern/
Ulike tiltak frå det statlege og kommunale barnevernet. Institusjonar, fosterheim, heimebaserte tiltak.
http://www.barnevernet.no

* Tilskottsordningar: http://www.bufetat.no/tilskudd/
Bufdir har ei rekkje tilskottsordningar retta mot ungdom og frivillige organisasjonar.

* NKS Veilednigssenter for pårørende

* Folkehelseinstituttet Hjemmeside

* Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag Hjemmeside

* Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no

* Overgrep.no Ny nettressurs med informasjon til pårørende og ofre for overgrep

______________________________________________________________________________________________

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) ~ Drosjekort

Drosjekort:

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Informasjon om TT-ordningen


RetningslinjerSøknadsskjema og legeerklæring

Brukerhefte