Utleieboliger søkes på Trones, Brekkvasselv og i Namsskogan sentrum for tilvisningsavtale med Namsskogan kommune

Namsskogan kommune ønsker å inngå tilvisningsavtaler med firma som har som formål å eie, forvalte og leie ut boliger.

Det presiseres at i tillegg til gunstig finansiering fra Husbanken går Namsskogan kommune inn med kr 100.000.- i tilskudd per bruksenhet. 

Det søkes etter følgende antall utleieboliger:

  • Trones: 6 stk 3 roms leilighet, alternativt 6 stk 2 roms leilighet.
  • Brekkvasselv: 3 stk 3 roms leilighet, alternativt 3 stk 2 roms leilighet.
  • Namsskogan: 6 stk 3 roms leilighet, alternativt 6 st 2 roms leilighet

Tilvisningsavtalen gir kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40% av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen

I valg mellom prosjekter vil kommunen legge vekt på beskrivelse av utleieselskapet, husleienivå og  ferdigstillelsestidspunkt.

Boligutbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Namsskogan kommune, postmottak@namsskogan.kommune.no innen 30.04.2023

Vi ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger.

Namsskogan kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Namsskogan kommune ønsker å tilby boliger som ligger i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon og infrastruktur. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger. Aktuelle beboere for tilvising av bolig vil være vanskeligstilte på boligmarkedet. I hovedsak ønsker kommunen tre-roms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av større leiligheter og prosjekter med variert leilighetssammensetning.

Tilvisingsavtale

I et utleieprosjekt med tilvisingsavtale får kommunen tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet, men bare en andel av utleieboligene, (inntil 40 %) er forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet til enhver tid. De øvrige boligene i prosjektet kan leies ut på det åpne boligmarkedet med minimum fem års leiekontrakter.

I prosjekt med færre enn fem boliger får kommunen tilvisingsrett til alle boligene så lenge avtalen gjelder. For beboere som er tilvist fra kommunen skal leiekontrakten ha en varighet på minimum tre år i henhold til husleieloven.

Avtalen er fleksibel for utleier og kommunen. Kommunen har ingen plikt til å benytte tilvisingsretten. Dersom kommunen ikke benytte sin tilvisingsrett når boliger ledigstilles, kan eier/forvalter/utleier leie ut boligen på det åpne boligmarkedet iht. til oppgitte frister i tilvisingsavtalen.

Eksempel på en tilvisningsavtale (PDF, 444 kB).

Målgruppe
Tilvisingsavtaler anbefales når beboerne er vanskeligstilt, men ikke trenger spesielle oppfølgingstjenester fra kommunen.

Avtalens varighet
Tilvisingsavtalen gjelder i 20 år fra utbetaling av lån til utleieboliger til vanskeligstilte fra Husbanken.

Finansiering av boligene
Det kan søkes lån til utleieboliger for vanskeligstilte i Husbanken. Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum. Husbanken gir ikke tilskudd i prosjekter med tilvisingsavtale.

Tilbudet må inneholde:

  • Beskrivelse av utleieselskapet.
  • Firmaattest.
  • Fasadetegninger og situasjonsplan.