Grensejustering - Arealoverføring

Generelt

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessig kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Grensejustering brukes ved små endringer som tilfredsstiller kriterier/vilkår for grensejustering (se nedenfor). For større endringer brukes arealoverføring.  Hjemmelshaverne (eierne av eiendommene) til begge eiendommene må være enig i at grensejustering foretas. Grensejustering og arealoverføring er søknadspliktig og skal behandles etter matrikkelloven.

Dersom søknaden blir godkjent må det avholdes en oppmålingsforretning. Kommunen varsler alle berørte parter (rekvirent og naboer) om når oppmålingsforretningen skal avholdes. Ved oppmålingsforretningen avklares eksisterende grenser samt de nye grensene som merkes.

Hvem kan søke

Eiendomseiere og festere.

Kriterier/vilkår

Kun mindre areal kan grensejusteres. Under ser vi kriteriene for å få utført en grensejustering.

 • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
   
 • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 m² (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
   
 • En enhet kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (hvor stort areal som eiendommen faktisk avgir).
   
 • Tidligere grensejusteringer etter matrikkelloven (ikke etter delingslova!) skal regnes med i det overstående.
   
 • Hvis arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, må arealet fradeles som egen eiendom eller man kan foreta en realoverføring.

Under ser vi vilkårene for arealoverføring:

 • Involverte matrikkelenheter må være matrikkulerte
 • Må dreie seg om tilgrensede enheter
 • Arealoverføring skal tinglyses
 • Arealoverføring utløser dokumentavgift

Pris for tjenesten

Gebyrregulativ 

Søknadsskjema

 • Dokumentasjon av nabovarsel via skjema for nabovarsel
 • Søknad om deling og oppmålingsforretning

Søknad om deling og oppmålingsforretnign (grensejustering)

Saksbehandling

Søknaden blir behandlet av Namsskogan kommune. Oppmålingsforretning blir avholdt og matrikkelbrev for eiendommene utstedes.

Saksbehandlingstid

Fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning er 16 uker.

Klagemulighet

En eventuell klage sendes Namsskogan kommune, 7890 Namsskogan. Klageinstans er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Klagefristen er 3 uker fra mottatt informasjon om vedtak.

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 17.01.2017