Saksbehandlingsgebyr

 

GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER I NAMSSKOGAN KOMMUNE

 
             

Vedtatt kommunestyre sak 3/11 den 01.02.2011. Prisregulert 2015, 16, 17 og 18

I henhold til plan- og bygningslovens § 33-1

     

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter faktura fra

kommunen. Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig

søknad foreligger. Gjeldende fra 01.01.2011Vedtatt av Namsskogan kommunestyre

xx.xx.xxxx i medhold av plan- og bygningslovens § 33-1.

   

Arealgrunnlag som benyttes er bruksareal (BRA) etter NS 3940.

 

1.

 Tiltak som krever søknad og tillatelse (Tiltaksklasse 1) §20-1

 
 

a.) Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg.

5 250

 

a.) Tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning konstruksjon eller anlegg

         

51 – 70 m2

1 838

         

71 – 100 m2

2 100

         

 Over 100 m2

2 625

 

a.)Oppføring av garasje over 70 m2

   

1 313

 

b.) Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak nevnt under a.

656

 

d.)Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i a.

656

 

e.) Riving (til og med 70 m2). Når riving søkes og gjennomføres samtidig med nytt bygg på samme eiendom, betales kun gebyr for nybygget.

656

 

e.) Riving (over 70 m2). Når riving søkes og gjennomføres samtidig med nytt bygg på samme eiendom, betales kun gebyr for nybygget.

984

 

e.) Riving av bygninger/ konstruksjoner over 300 m2

1 969

 

f.) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner og andre tekniske installasjoner i grunnen

656

 

g.) Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig.

656

 

h.) Oppføring av innhegning mot veg osv.

 

1 313

 

i.) Plassering av skilt og reklameinnretninger o.l

 

1 313

 

j.) Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som skal stå over 2 måneder.

1 313

 

k.) Vesentlige terrenginngrep

   

1 313

 

l.) Anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass.

1 313

             
             

2.  Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. §20-4

             
 

a.)Mindre Tiltak

       
 

for.a. Tilbygg/påbygg opp til 50m m2  

   

984

 

for.b. Frittliggende bygning inntil 70  m2

 

984

 

for.c. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel

 

984

 

for.d. Skilt og reklameinnretninger osv

 

984

 

for.e. Antennesystemer

     

984

 

b.) Alminnelige driftsbygninger i landbruket

   
 

 a. Oppføring, plassering, vesentlig endring/reperasjon eller riving av driftsbygning inntil 1.000 m2

1 313

 

b. Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1.000 m2   bruksareal   

1 313

 

c.) Midlertidige bygninger osv som ikke skal stå lengre en 2 år

656

 

d.) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.

656

             
             
             

3.  DISPENSASJON ETTER §19-1

       
 

Behandling av dispensasjoner fra plan, vedtekter eller forskrifter som krever høring

1 969

 

Behandling av kurante dispensasjoner fra plan, vedtekter eller forskrifter som ikke krever høring

984

             
             
             

4.   Endringer

         
 

Reviderte tegninger (det regnes ikke gebyr for mindre revisjon av tegninger som gjelder småhus- og fritidsbebyggelse)

656

 

Endring av tidligere innvilget tillatelse

 

20% av gebyr

             
             

5.   Diverse

           
 

Bruksendring uten større bygningsmessige endringer

 
 

Midlertidig bruksendring

       
 

Avslag. For søknader som avslås.

   

1/2 gebyr

 

Ulovlige byggearbeider. Saksbehandling i forbindelse med ulovlig byggearbeid og / eller arbeid som er utført i strid med tillatelse / bestemmelser / satt i gang uten tillatelse

13 125

 

Ferdigattest som rekvireres etter gitt frist (Gjelder ikke når midlertidig brukstillatelse er gitt etter tidligere lovbestemmelse (før 1997)).

656

 

Søknader som er så godt forberedt at ytterligere dokumentasjon er unødvendig (gjelder ikke reguleringsplaner).

10% rabatt

             
             

6.  IKKE GJENNOMFØRT / AVLYS ELLER UTGÅTT

     
 

Dersom kun rammetillatelse er gitt

   

1/2 gebyr tilbakebetales

 

Dersom igangsettingstillatelse er gitt

   

Intet tilbakebetales

             
             
             

7.   FORETAKSGODKJENNING

       
 

Lokal godkjenning av foretak (inkl. ansvarsrett)

 

656

 

Behandling av ansvarsrettssøknad med lokal godkjenning, men som har sentral godkjenning.

263

             
             

8.   TILTAKSKLASSE

         
 

For tiltaksklasse 2 økes satsene i forhold til tiltaksklasse 1 (gjelder punktene 1 og 2)

0

 

For tiltaksklasse 3 økes satsene i forhold til tiltaksklasse 1 (gjelder punktene 1 og 2)

0

             
             
             

9.   GEBYR FOR PRIVATE REGULERINGSPLANER INTILL 100 MÅL

   
 

For enkel plan

   

 kr      6 562,50

+ kr. 100,- pr. påbegynt mål over 100. Maks. kr. 10.000,-

 

For sammensatt plan

   

 kr   13 125,00

+ kr. 100,- pr. påbegynt mål over 100. Maks. kr. 20.000,-

 

For komplisert plan

   

 kr   19 687,50

+ kr. 100,- pr. påbegynt mål over 100. Maks. kr. 30.000,-

 

Hvis det under behandlingsprosessen tilkommer endringer slik at planen må behandles på nytt skal det betales 50 % i tillegg til forannevnte satser, dog ikke over kr. 7500,-

 

For behandling av mindre vesentlige reguleringsendringer

1 969

 

I tillegg til disse gebyrene kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, f.eks. Fylkeskonservatoren dersom denne finner det nødvendig med befaring/utgraving.

 

Gebyret må være innbetalt slik:

- Før saken behandles skal det betales 50 % av gebyret

- Hele gebyret må være innbetalt før utvalget i plansaker behandler saken etter høringsperioden

             
             

10.  URIMELIGHET

         
 

Rådmannen gis fullmakt til å redusere, øke eller frafalle gebyrene når særlige grunner foreligger eller dersom gebyrene åpenbart er urimelige i forhold til det arbeid som bygningsmyndighetene har med saken. Rådmannen kan videredelegere denne myndigheten.

 

Det kan lages retningslinjer for justering av gebyrene i forhold til urimelighet.

             
             

11.   BETALINGSBESTEMMELSER

       
 

Gebyr betales innen forfallsdato på faktura.

   
 

Gebyr betales til økonomikontoret i Namsskogan kommune

 
 

Godkjente og stemplede dokumenter/tegninger vil bli utsendt når gebyret er betalt.

 

Der gebyret kan beregnes etter forskjellige beregningsgrunnlag skal det laveste gebyrsats anvendes.

 

Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrer etter pkt. 1.0 til 10.2.

             
             

12.   INDEKSREGULERING

         
 

Prisstigning for gebyr reguleres årlig automatisk pr. d.d. etter departementets kommunedeflateor.

             
             

13.   Tilsyn

           
 

10 % av innbetalt gebyr settes av til tilsyn av tiltak.

 
             

NAMSSKOGAN KOMMUNE

       

NÆRING OG UTVIKLING

         

12.10.2010

           

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 26.11.2018