Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruk (SMIL) 2023

Søknadsfrist 2023

Midlene for Spesielle miljøtiltak, tiltak i beiteområder og drenering av jordbruksjord ble ikke oppbrukt ved forrige søknadsomgang. Det blir derfor en ny runde med mulighet for å søke om tilskudd.

 

Prioriterte tiltak 2023:

1. Biologisk mangfold og kulturlandskapstiltak – Nofence beiteteknologi

2. Hydrotekniske tiltak og erosjon – rensk av avskjæringsgrøft

3. Forurensingstiltak i foretakets driftsopplegg – tak/dekke over gjødselkum

4. Kulturminner og verneverdige bygninger

5. Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter

 

Trykk her hvis du vil vite mer

 

For spørsmål om tilskuddsordningene og for søknadsveiledning, ta kontakt med;
Tina M. Østby, Rådgiver jord og miljø
Telefon 90 56 86 97