RMP-tilskudd ~ Regionale miljøtilskudd i landbruket

RMP-tilskudd ~ Regionale miljøtilskudd i landbruket

  

 

Søknadsfrist 15.oktober

KORT OM ORDNINGEN
-    RMP skal stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket utover det man kan forvente som normalt
-    Målet med ordningen er å ta bedre vare på kulturlandskapet, biologisk mangfold, kulturminner, gode tradisjoner og å få redusert tapet av næringsstoff og klimagasser fra jordbruksdrifta

HVEM KAN SØKE?
-    Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon
Vanlig jordbruksproduksjon betyr at foretakets drift må være intensiv nok til å bære berettiget produksjonstilskudd
-    Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på areal du disponerer i søknadsåret
-    Beitelag som er registrert i enhetsregistret, som har til formål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite

NÅR KAN DU SØKE?
-    Søknadsomgangen åpner 15.september
-    Søknadsfristen er 15.oktober for jordbruksforetak og 15.november for beitelag

HVOR SØKER DU?
-    Skjema finner du på Altinn: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/ 

Mer info blir utsendt på epost, og finnes på landbruksdirektoratet sine hjemmesider: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb
 

Til toppen