RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Aktuelt

Rammebevilgning til dekning av ekstra kostnader for bedrifter vedr. koronasitasjonen

Namsskogan formannskap har i møte den 02.06.2020 behandlet sak 46/20 og fattet slikt vedtak:

Namsskogan formannskaps vedtak:
1. Namsskogan kommune vedtar en Rammebevilgning på kr 500.000.- som ekstraordinær hjelp til kommunens Næringsliv.
2. Så langt øremerkes kostnadsdekning av følgende tiltak:

  • Kostnader i forbindelse med Forstudie kr 31.250.-
  • Hjelpepakke vedr. økonomisk rådgivning til bedrifter ca kr 140.000.-
  • Inndekning av kommunalt bortfall av skjenkeavgifter ca kr 40.000.-

3. Det delegeres til administrasjonen i kontakt med politisk leder å beslutte bruk av Rammebevilgningen ut over det som er øremerket så langt.
4. Bevilgningen dekkes av Namsskogan Kraftfond og belastes kostnadsart 14700.

Begrunnelse: Namsskogan kommune ønsker å bidra til Næringslivet i den ekstraordinære koronatiden.

Tilleggsinformasjon:

Saksopplysninger: Med grunnlag i politisk signal fremmes sak om rammebevilgning på kr 500.000.- fra Namsskogan kommune som hjelp til bedrifter i kommunen i forbindelse med koronasituasjonen. I vedlagte sak fra Formannskapet ble det i møte 28.04.20 bevilget kr 31.250.- til dekning av kostnader med engasjement av firmaet Gambit H&K AS for utarbeidelse av Forstudie for å analysere behov for tiltak knytta til koronasituasjonen. Oppdragsavtale og rapport fra Forstudien følger vedlagt. Forstudien skal etterfølges av Forprosjektutredning og en plan for realisering i et Hovedprosjekt. De 2 siste planfasene er ikke gjennomført ennå, men med grunnlag i Forstudien blir det fremmet en hjelpepakke til bedrifter på linje med det som er vedtatt i Lierne i regi av Lierne Utvikling med følgende innhold og saksgang:
- Vi får inn mail fra bedrifter om de ønsker mer informasjon om ordningen.
- Vi ringer bedriften for å høre hva de har ønske om og går gjennom forslag til løsning med de tre pakkene fra BDO (refererer til vedlagte mail av 5. mai fra Maiken Sørensen i Gambit som inneholder beskrivelse av pakkene). Det er rådgivningen fra BDO vi anbefaler.
- Bedriften mottar informasjon fra oss med de tre pakkene, informasjon om kontaktperson i BDO og informasjon om hvordan en kan benytte andre selskaper enn BDO. Vi understreker i informasjonen at ordningen fra oss er begrenset oppad til maksimalt kr 7000.-, men at bedriften kan velge selv om en benytter mer rådgivning og betaler for dette selv.
- Bedriften gjennomfører økonomisk rådgivning.
- Bedriften mottar faktura fra rådgivningen og betaler den selv.
- Bedriften sender kopi av faktura til Namsskogan kommune.
- Namsskogan kommune utbetaler sum rådgivningskostnad uten mva til bedriften. Maksimal utbetaling pr bedrift er kr 7000.-.
I hvilken grad dette tilbudet vil bli benyttet vil avgjøre hva det vil koste. Hvis det blir bra oppslutning vil det koste ca kr 140.000.-.
I forstudien går det fram at reiselivsnæringen er og blir sterkt rammet. I den forbindelse foreslås å gi fritak fra innbetaling av salg og skjenkebevilgningsavgift i 2020. Dette vil medføre en kostnad/manglende inntekter til kommunen på ca kr 40.000.-. Det fremmes egen sak om tiltaket, da vedtak må godkjennes i Namsskogan kommunestyre.
 
Så langt skal følgende dekkes inn i Rammebevilgningen:
• Kostnader i forbindelse med Forstudien kr 31.250.-
• Hjelpepakken vedr. økonomisk rådgivning til bedrifter ca kr 140.000.-
• Inndekning av kommunalt bortfall av skjenkeavgifter ca kr 40.000.- Sum ca kr 210.000.-
Resterende kr 290.000.- fra Rammebevilgningen er disp
onibel for andre tiltak som antas å komme når behovene blir mer klarlagt. Det er å anta at det blir noe kostnader knytta til utarbeidelse av forprosjekt og hovedprosjekt som ble nevnt innledningsvis.
Det delegeres til administrasjonen i kontakt med politisk leder å beslutte bruk av Rammebevilgningen ut over det som er øremerket så langt. Status på Namsskogan Kraftfond er kr 4.732.750.-.

Vurdering: Situasjonen i Næringslivet knytta til koronapademien rettferdiggjør ekstraordinær hjelp fra Namsskogan kommune.
Til toppen