PRISEN "ÅRETS NAMSSKOGING 2023"

Forslag på kandidat(er) sendes innen 28. Juli 2023. 

Namsskogan kommune ønsker at du/dere som innbygger, lag/forening eller bedrift sender inn forslag på kandidat til «Årets Namsskoging 2023». 

Retningslinjer: 
1. Prisen Årets Namsskoging har som formål å tjene som inspirasjon for alle i Namsskogan kommune og skal være en honnør fra det offentlige til enkeltpersoner, lag, organisasjoner, bedrifter eller institusjoner (listen er ikke uttømmende) som på en positiv måte har vært med og gjort innsats i eller for Namsskogansamfunnet. Samfunnsnyttig og oppofrende innsats vil bli vektlagt i valg av prisvinner.
2. Prisen skal, som hovedregel, gå til prisvinner i Namsskogan kommune, men kan også tildeles andre med tilknytning til kommunen.
3. Samme prismottaker kan motta prisen flere ganger.
4. Prisen består av en plakett/diplom og et pengebeløp. Beløpet skal vurderes i forbindelse med årsbudsjettet.
5. Alle innbyggere, bedrifter, lag og foreninger i Namsskogan kommune kan etter kunngjøring komme med skriftlige forslag på priskandidater. Forslag må være begrunnet.
6. Formannskapet avgjør hvem som får prisen. Formannskapet er ved valg av prisvinner ikke bundet av å velge en av kandidatene som er foreslått, men kan velge å gi prisen til andre eller unnlate å tildele prisen. Formannskapet skal bestrebe seg på å gjøre et enstemmig vedtak i lukket møte.
7. Formannskapet bestemmer tidspunkt for utdeling og kunngjøring av prisvinner(e).
8. Prisen Årets Namsskoging skal deles ut av ordføreren eller den han bemyndiger.
9. Retningslinjer for Årets Namsskoging er vedtatt av Namsskogan kommunestyre vedtak nr 127/12.

Sendes inn til: 
Namsskogan kommune, R.C.Hansens vei 2, v/Enhetsleder kultur- og folkehelse
Odd Bakken, 7890 NAMSSKOGAN  eller e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no
Elektronisk søknadsskjema kan benyttes.