Oppstart av navnesak 2019/83 – Byrkije – Burkije i Røyrvik, Namsskogan, Hattfjelldal og Grane kommuner

Gïelaernie, det sørsamiske språk- og kultursenteret i Røyrvik kommune, ønsker å få prøvd skrivemåten av det sørsamiske navnet på Børgefjell/Store Børgefjellet. De mener den vedtatte skrivemåten Byrkije ikke er i samsvar med den lokale uttalen Burkije.

Bakgrunn

I 1995 ble Byrkije vedtatt som skrivemåte for fjellområdet som kalles Store Børgefjellet på norsk, og som omfatter områder i Røyrvik, Namsskogan og Hattfjelldal kommuner.

Byrkije er også registrert som godkjent skrivemåte for fjellområdet på grensen mellom Grane og Hattfjelldal (Børgefjell på norsk). I tillegg er Byrkije vedtatt navn på nasjonalpark. Navn på nasjonalparker faller under Miljødirektoratets ansvarsområde.

Gïelaernie henvendte seg den 6.5.2018 til Kartverket med en henstilling om at skrivemåten burde endres til Burkije, i samsvar med lokal uttale. Underskriftslister var lagt ved. Kartverket kontaktet Sametinget for å høre om det var grunnlag for å reise saken på nytt. Navnekonsulenten for sørsamisk svarte den 10.10.2018 at han ikke tilrår gjenåpning av saken. Gïelaernie bekrefter i en e-post 19.2.2019 at de likevel ønsker å gå videre med saken, og legger ved lydfiler som dokumenterer uttale med u.

Kartverket ser at det er stort lokalt engasjement for å få prøvd skrivemåten. Situasjonen for sørsamisk er annerledes enn i 1995, da det var få organisasjoner som arbeidet for språket. I dag er Røyrvik og Hattfjelldal samisk forvaltningsområde med konsulenter for sørsamisk språk.

Kartverket mener derfor at det er grunnlag for å reise saken på nytt, og sender med dette saken på lokal høring i de berørte kommunene, jf. § 6 i lov om stadnamn.

Saken gjelder følgende navn:

Byrkije Burkije - fjellområde på grensa mellom Nordland og Trøndelag (norsk parallellnavn Store Børgefjellet)

Byrkije Burkije fjellområde på grensa mellom Grane og Hattfjelldal (norsk parallellnavn Børgefjell).

For flere opplysninger om navnet, se innsynsløsningen vår for SSR: http://norgeskart.no/ssr/.

Lokal høring

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete naturnavn. Før det gjøres vedtak, har kommunene rett til å uttale seg. Fylkeskommunene har også rett til å uttale seg når saken omfatter flere kommuner.

Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til, og samiske organisasjoner skal få saker som gjelder samiske stedsnavn tilsendt direkte. Kartverket sender dette brevet til Gïelaernie i Røyrvik, Sijti Jarnge i Hattfjelldal, de to reinbeitedistriktene Tjåehkere sijte/Østre Namdal og Byrkije/Børgefjell, samt til styret for Børgefjell nasjonalpark. Vi ber kommunene videresende til andre organisasjoner som kan være aktuelle.

Normeringsprinsipp og saksgang

Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet.

Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner. Her bør man vurdere å endre skrivemåten av navnet på nasjonalparken dersom skrivemåten av det samiske navnet på fjellområdet blir endret. Statens vegvesen må vente med eventuell skilting til det er gjort vedtak i saken.

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, f.eks. ved notis i lokalavis og på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. De skal sendes til Sametingets stedsnavntjeneste, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok (samediggi@samediggi.no eller marit.eira.gaino@samediggi.no), med kopi til Kartverket. Stedsnavntjenesten vil så gi endelig tilråding til Kartverket.

Høringsfrist er innen 01.05.2019.

Med vennlig hilsen

Lars Mardal                   Berit Sandnes
fylkeskartsjef                stedsnavnansvarlig Midt-Norge
                                   Tel. 32 11 87 82

Sist endret 12.03.2019 08:56
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Bjørn Tore Nordlund
Kommunalsjef Teknisk