Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Oppfølgingsvedtak - Nååmesje - Namsskogan og Røyrvik kommuner

Oppfølgingsvedtak - Nååmesje - Namsskogan og Røyrvik kommuner

Kartverket og Sametinget har fått flere e-poster fra Ove Lorentz og Thomas Kjærstad om ulik normering av sørsamiske navn avleda av elvenavnet Namsen. Nååmesje er vedtatt som samisk skrivemåte for elvenavnet i 1995, og Nåamesjen- i avleda navn som Nååmesjenjaevrie (Namsvatnet). Andre avleda navn har skrivemåter som Nåamesje-, Nååvmesje- og Noamesje-.

Navnetjenesten i Sametinget tilrår at alle navn som nå er normert på forskjellige måte, får samme skrivemåte som de vedtatte navna, altså Nååmesje(n-). Tilråding datert 13.1.2023 er vedlagt.

Når det samme navnet er brukt om ulike navneobjekter, skal skrivemåten i primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten i de andre funksjonene, jf. Lov om stadnamn § 4. På dette grunnlaget kan Kartverket fastsette skrivemåter for avleda navn i samsvar med vedtatt skrivemåte i primærnavnet uten formell navnesak. Det dreier seg om tre naturnavn der Kartverket er vedtaksmyndighet
etter § 7 i loven.

Kartverket gjør oppfølgingsvedtak for følgende navn:
   
Kunngjøring
Kommunen skal sørge for at vedtaket gjøres kjent for de partene i kommunen som har klagerett etter § 12 første ledd i loven, og som ikke er adressater i dette brevet, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Kommunen oppfordres også til å informere innbyggerne i kommunen, f.eks. med notis i ei lokalavis og på nettsidene sine.

Bruk av vedtatte skrivemåter
Vi vil minne om reglene i stedsnavnloven § 11 om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter: «Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd.» Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det offentlige eier fullt ut.

Vi presiserer at lov om stadnamn regulerer offentlig bruk av stedsnavn. Privatpersoner og bedrifter som ikke er heleide av det offentlige, er derfor ikke pålagt å følge vedtatte skrivemåter.

Klage
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang.
En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til klagenemnda for stedsnavnsaker, som er oppnevnt av Kulturdepartementet.

Med vennlig hilsen Berit Sandnes / stedsnavnansvarlig

Lenker:
Lov om stadnamn
Forskrift om stadnamn

Til toppen