Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak i 2020

Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er en svært viktig del av arbeidet for økt trafikksikkerhet. Fylkeskommunen vil stimulere det lokale arbeidet dels gjennom tilskudd, og dels gjennom å vektlegge innspill fra kommunene når fylkeskommunen prioriterer egne trafikksikkerhetstiltak.

Denne invitasjonen gjelder i stor grad tiltak av typen trafikantadferd, men det kan også søkes om mindre tiltak på kommunalt vegnett. Adferdsrettede tiltak kan være ulike former for trafikantpåvirkning, herunder kampanjer og andre ikke-fysiske tiltak. Mindre trafikksikkerhetstiltak på kommunal veg kan eksempelvis være gangfelt, fartshumper, busstopp og lignende.

Hva slags prosjekter får støtte?

· Rent trafikkrettede tiltak, altså ikke vanlig drift eller administrasjon.

· Prosjekter rettet mot sikker trafikantadferd

· Informasjonsprosjekter og opplysningsarbeid, samordnings- og samarbeidsprosjekter kan søke støtte.

· Mindre fysiske tiltak, da med krav om minst 50 % egenfinansiering. Mest aktuelt er tiltak innen 2 km, og dels 4 km fra skole.

· Tiltak som er forankret i, og prioritert i kommunale trafikksikkerhetsplaner, blir foretrukket.

· Tiltak som skal gjøre det tryggere for barn og unge blir prioritert, for eksempel tiltak som skal gjøre det tryggere i hjertesonen rundt en skole.

· Vi legger også vekt på om tiltaket bidrar til det nasjonale målet om færre drepte og skadde i trafikken.

· Det er lurt at søkerne har satt seg inn i lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.

· Å kunne gjennomføre tiltaket i det året pengene blir tildelt legger vi avgjørende vekt på når vi tildeler støtten.
· Det vanligste er tiltak på under 200 000 kroner, i noen få tilfeller kan trafikksikkerhetsutvalget vurdere søknader om større beløp.

· Prosjekter som stimulerer til stor grad av frivillig arbeid og samordnet innsats mellom flere aktører

Krav tll søknad

For at vi skal vurdere søknaden må den inneholde:

· Mål for prosjektet, inkludert hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket er retta mot

· Hvilke resultater søkeren forventer at prosjektet vil få

· Framdriftsplan

· Finansieringsplan der det går fram hva tilskuddet skal dekke, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører og egenandel

· Ved søknad om tilskudd til tiltak på vegnettet (utover ansvarsområdet til søkeren) må vegeier ha gitt tillatelse

· I tiltak der søker også bidrar med penger må det vises til formelle vedtak som viser at det er dekning for det. Kommuner viser til budsjettvedtak

Følgende punkter vil bli vektlagt ved prioritering av søknader:

· Tiltak rettet mot barn og ungdom

· Forankring og prioritering i kommunal trafikksikkerhetsplan

· Gjennomførbarhet i tildelingsåret

· Hjertesonetiltak (tiltak nær skoleområdet)

· Tiltak innenfor en radius på 2 km fra grunnskoler

· Stimulering til stor grad av egeninnsats og frivillig arbeid

· Samordning av innsats mellom flere aktører

Søknaden skal fremmes i systemet www.regionalforvaltning.no.
Der er det søknadsskjema som skal fylles ut.

Søknadsfristen er 15. november 2019.

Frister og krav knyttet til gjennomføring

Søknader blir behandlet først etter utløp av søknadsfristen.

De som får tildelt tilskudd, må benytte det i 2020. Midler blir utbetalt når prosjektet er ferdigstilt, og søker har levert inn faktura vedlagt regnskapsrapport. Er ikke prosjektet oppstartet i løpet av tildelingsåret, er hovedregelen at tilskuddsmidlene blir trukket tilbake. Hvis det er tvil om at et tiltak blir ferdig i tildelingsåret, skal søkeren sende inn en prognose, eventuelt søke om fristforlengelse innen 15. august 2020.