Høring - planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel legges ut til høring.

Planprogram er en oppskrift for hvordan vi ønsker å gjennomføre en revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er det viktigste dokumentet i kommunen som beskriver hvordan vi ønsker at Namsskogan kommune skal utvikle seg fremover.  

I løpet av 2020 skal vi revidere samfunnsdelen noe som krever god involvering av de ulike råd og utvalg, sentrale myndigheter og ikke minst befolkningen i kommunen. Planprogrammet er et forslag på hvordan vi skal gjennomføre denne involveringen. Vi ønsker derfor innspill på hvordan dere som befolkning ønsker å bli involvert i arbeidet med revideringen av kommuneplanens samfunnsdel. Som en del av planprogrammet ligger det en prosessplan som viser fremdriften og hvordan vi tenker at involveringen skal skje. Her ligger det forslag til folkemøter og ulike arbeidsmøter. Vedlagt ligger det også en oversikt over råd og utvalg i kommunen. 

Planprogrammet inneholder i punkt 4 et utfordringsbilde som er tatt ut i fra økonomiplanen. Dette er kun tatt inn som et utfordringsbilde og ikke som et forslag på hvordan vi skal organiserer og utføre våre tjenester fremover. Noe vi skal ta for oss i arbeidet med revideringen av samfunnsdelen, som vil bli lagt ut i en egen høring. 
 

Frist for tilbakemelding er 20.11.2019.


Tilbakemeldinger sendes til postmottak@namsskogan.kommune.no eller til R.C. Hansens vei 2, 7890 Namsskogan.

 

Kommunestyrevedtak - utlegging av planprogram (PDF, 29 kB)

Kommunestyrets økonomiplanvedtak (PDF, 190 kB)

Kommuneplanens samfunnsplan og handlingsdel (PDF, 902 kB)

Prosessplan kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 285 kB)

Råd og utvalg 2015-2019 (PDF, 436 kB)